Μενού Επιλογών

Διαδικασία εξέτασης αιτημάτων για συμμετοχή της ΓΓΕΤ σε έργα ERA-NET

Ανακοινώνεται ότι για την εξέταση νέων αιτημάτων για συμμετοχή της ΓΓΕΤ σε νέα έργα ERA-NET ή/και σε χρηματοδότηση Κοινών Προκηρύξεων Πολυμερούς Συνεργασίας ήδη υπαρχόντων έργων, ακολουθούνται τα βήματα όπως περιγράφονται στο συνημμένο έντυπο «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ERANET».
 
Οι ενδιαφερόμενοι επιλέξιμοι ερευνητικοί φορείς καλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία που απαιτούνται στο συνημμένο έντυπο υποβολής αιτήματος και να το καταθέσουν στην παρακάτω διεύθυνση. Επισημαίνεται ότι η ΓΓΕΤ θα εξετάζει τη συμμετοχή της σε έργα ERA-NET μόνο εφόσον ακολουθείται η συγκεκριμένη διαδικασία.

Επισυνάπτεται πίνακας με τα έργα ERA-NET στα οποία η ΓΓΕΤ συμμετέχει ως εταίρος. 

Πληροφορίες:

Χρυσούλα Διαμαντή

Δ/νση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας

Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τηλ. 2107458.190, Fax: 2107714153

e-mail: cdiama@gsrt.gr

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0