Μενού Επιλογών

Προκήρυξη για τον νέο Ευρωπαϊκό Οδικό Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών

Υποβολή προτάσεων στην τρέχουσα Προκήρυξη του Προγράμματος Ερευνητικών Υποδομών/ΟΡΙΖΟΝ2020 για τον νέο Ευρωπαϊκό Οδικό Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών του ESFRI/European Strategy Forum for Research Infrastructures, ο οποίος παρουσιάστηκε στην ημερίδα της 10ης Δεκεμβρίου 2014.

Το αίτημα/αιτήματα για χορήγηση υποστηρικτικής επιστολής συμμετοχής στην εν λόγω προκήρυξη από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας /ΓΓΕΤ θα αποστέλλονται στα εξής στελέχη και ηλ. διευθύνσεις:
κα Μ. Κουτροκόη, e-mail:mkoutr@gsrt.gr,
κα Α. Παππά,e-mail. a.pappa@gsrt.gr
κα Μ. Χριστούλα, e-mail: m.christoula@gsrt.gr
Το αίτημα/αιτήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από σύντομη περιγραφή της πρότασης και επαρκή τεκμηρίωση για την Ευρωπαϊκή υπεραξία της νέας Ερευνητικής Υποδομής και το αναμενόμενο όφελος/αντίκτυπό της.

Περισσότερες πληροφορίες: ΓΓΕΤ/ Διεύθυνση Διεθνούς Ε+Τ Συνεργασίας, τμήμα Α’ Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 κα Μ. Κουτροκόη, τηλ. 210 7458 101, e-mail:mkoutr@gsrt.gr
 κα Α. Παππά , τηλ. 210 7458 093, e-mail:a.pappa@gsrt.gr
 

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0