Μενού Επιλογών

COST - European cooperation in Science & Technology

Γενικά |  | 


Το COST /European COoperation in Science and Technology είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός που δημιουργήθηκε το 1971. Αποτελεί το μακροβιότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο στήριξης της διεθνής συνεργασίας μεταξύ των ερευνητών και των επιστημόνων σε όλη την Ευρώπη.

Η παροχή στήριξης έγκειται στην ενίσχυση του διεθνή συντονισμού σε εθνική χρηματοδοτούμενη έρευνα, καθώς και την χρηματοδότηση των δικτύων επιστημόνων και ερευνητών που δημιουργούνται, σε διαφορετικά επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία. Τα δίκτυα αυτά, ονομάζονται «Δράσεις COST» (COST Actions) ερευνητικών ομάδων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο ίδιο ερευνητικό πεδίο (αλλά και ευρύτερα). Στο COST συμμετέχουν 36 ευρωπαϊκά κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα ως ιδρυτικό μέλος του. Επί πλέον το Ισραήλ είναι συνεργαζόμενο μέλος Οι Δράσεις COST είναι ανοικτές σε ερευνητές από πανεπιστήμια, δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, τη βιομηχανία και τις ΜΜΕ

Στη βάση της Υπουργικής Απόφασης (Ministerial Resolution) που υιοθετήθηκε ομόφωνα από εκπροσώπους των Κυβερνήσεων όλων των χωρών- μελών του COST, ιδρύθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2013  η COST Association με έδρα τις Βρυξέλλες, προκειμένου να παράσχει νομική υπόσταση για την υλοποίηση δράσεων του COST στα πλαίσια του παρόντος Ευρωπαϊκού Προγράμματος  Horizon 2020 (H2020) αλλά και πέρα από αυτό.   

Οι δράσεις COST είναι ενεργές μέσω μιας σειράς εργαλείων δικτύωσης, όπως συναντήσεις, ομάδες εργασίας, συνέδρια, ημερίδες, δημοσιεύσεις, βραχυχρόνιες επιστημονικές αποστολές και δραστηριότητες διάδοσης των αποτελεσμάτων τους. Το COST χρηματοδοτεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες μέσα από το H2020. Δεν χρηματοδοτεί την έρευνα αυτή καθεαυτή.

Η αποστολή του συνίσταται στη μείωση του κατακερματισμού των ευρωπαϊκών επενδύσεων για την έρευνα και στο άνοιγμα του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) στη διεθνή συνεργασία. Ο ρόλος που διαδραματίζει το COST στην οικοδόμηση του ΕΧΕ είναι αξιοσημείωτος, καθώς συμπληρώνει τις δράσεις των Προγραμμάτων Πλαισίων, αυξάνει την κινητικότητα των ερευνητών και ενισχύει την επιστημονική αριστεία πρακτικά σε όλους  τους τομείς χωρίς διάκριση:

 

Τα οφέλη για τον Έλληνα Ερευνητή που συμμετέχει είναι πολλαπλά. Θα μπορούσε να αναφέρει κανείς την προστιθέμενη αξία μέσα από την Ευρωπαϊκή δικτύωση με ομάδες/εργαστήρια με υψηλό επιστημονικό κύρος, την δυνατότητα πρόσβασης σε σημαντικά πρόσθετα δεδομένα/υποδομές για την επιτυχή διεκπεραίωση επιστημονικού έργου, την διεύρυνση των δυνατοτήτων παροχής μεταπτυχιακής εκπαίδευσης κλπ. Έχει αποδειχθεί ότι η συμμετοχή σε Δράσεις COST αποτελεί πολύ συχνά την πύλη εισόδου σε χρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα όπως του Η2020.

Επίσης δίνοντας έμφαση στην νέα γενιά: (α) διευκολύνει τους  νέους ερευνητές μέσα από την χαρακτηριστική αρχή  bottom-up του COST, να στήσουν δικές τους  Δράσεις COST και (β) συμβάλλει πολλές φορές ουσιαστικά στο επαγγελματικό μέλλον των νέων επιστημόνων. Μέσα στο 2014, 1174 Έλληνες Ερευνητές συμμετείχαν στις Δράσεις COST από τους οποίους   40% (464) είναι νέοι Επιστήμονες.  Όπως φαίνεται από το παρακάτω διάγραμμα η χρηματοδότηση του  COST στους Έλληνες Επιστήμονες  είναι συνεχώς ανοδική φτάνοντας το 2014 τις 1,326,565 Ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εθνική Συμμετοχή που καταβάλλεται από την χώρα μας για τα λειτουργικά έξοδα του   COST είναι λιγότερα από 2000 Ευρώ τον χρόνο δηλαδή λιγότερο από  0.15%

 

  

 

 

O Έλληνας Ερευνητής που επιθυμεί να συμμετάσχει στις Δράσεις COST θα ήταν καλό πρώτα να επισκεφθεί την ιστοσελίδα τουCOST (http://www.cost.eu) για μια πρώτη εξοικείωση. Επίσης στην σελίδα http://www.cost.eu/COST_Actions θα ενημερωθεί για τα χαρακτηριστικά των  Δράσεων  COST  και θα μπορέσει να δει τη χρονική διάρκεια που είναι ενεργές οι εγκεκριμένες Δράσεις.   

Η διαχείριση των  εγκεκριμένων Δράσεων COST και του επιστημονικού αντικειμένου ασκείται από τη Διαχειριστική Επιτροπή (Management Committee(MC)) της Δράσης με τη συμμετοχή έως και δύο τακτικών μελών από κάθε κράτος-μέλος.   Τα μέλη αυτά ορίζονται από την ΓΓΕΤ μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων όπως εξηγείται παρακάτω.

To επιστημονικό αντικείμενο της Δράσης είναι χωρισμένο σε Ομάδες Εργασίας (Working Groups (WG)).  Τα τακτικά μέλη MC κατά κανόνα είναι και μέλη των WG. Επιπλέον μέλη WG μπορούν να ορισθούν από κάποια χώρα-μέλος όπως η Ελλάδα έπειτα από έγκριση της MC της Δράσης μόνον. Ένας ή δύο  μέλη των WG από μία χώρα-μέλος επί πλέον των δύο παραπάνω εθνικών μελών MC δεν είναι ασυνήθης πρακτική.     

  Νέα COST Action:

 Προϋπόθεση συμμετοχής είναι ο Έλληνας ερευνητής να αποτελεί μέλος μιας ομάδας  ερευνητών από τουλάχιστον πέντε φορείς διαφορετικών κρατών-μελών του COST και να υπάρχει μια κοινή επιστημονική ιδέα που μπορεί να συγκρoτηθεί σε μια πρόταση για  COST Action. Η πρόταση ετοιμάζεται και υποβάλλεται  οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέσα στον χρόνο ηλεκτρονικά ( e-COST online submission tool) με δύο προκαθορισμένες καταληκτικές ημερομηνίες συνήθως τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο. Οι οδηγίες που δίνονται στην σελίδα http://www.cost.eu/participate/open_call πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά. Οι ερευνητές που είναι εξοικειωμένοι με το COST στο παρελθόν πρέπει επίσης να προσέξουν αφού η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των νέων προτάσεων έχει αλλάξει σημαντικά από τις αρχές του 2015. Δεν υπάρχουν τα δύο στάδια υποβολής σε συγκεκριμένα domains πλέον. Υπάρχει μόνον η υποβολή της πλήρους 15σέλιδης ανώνυμης πρότασης σε οποιαδήποτε επιστημονικά πεδία. Επίσης πρέπει να σημειωθεί  ότι σύμφωνα με τη νέα πολιτική του  COST  στα πλαίσια του Η2020 θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα, μεταξύ άλλων, α) στη συμμετοχή χωρών που χαρακτηρίζονται ως “Inclusiveness Target Countries”, δηλαδή χώρες που έχουν χαμηλή ερευνητική δραστηριότητα[1]  (Ανατολική Ευρώπη, Κύπρος, Μάλτα, Πορτογαλία) και β) κατά πόσο η πρόταση διατηρεί “geographical, age and gender balance throughout its activities and operations”. Εάν τελικά η πρόταση εγκριθεί,  ο Ερευνητής ενημερώνει την ΓΓΕΤ που τον/την ορίζει μέλος MC  της νέας Δράσης κατά προτεραιότητα.    

      

Εθνικός Συντονιστής/ Εκπρόσωπος COST:  Γεωργία Κωστοπούλου

Διεύθυνση Διεθνούς Επιστημονικής & Τεχνολογικής Συνεργασίας

Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης

COST National Coordinator for Greece                                          

Γεωργία Κωστοπούλου

Τηλ: 2107458163

g.kostopoulou@gsrt.gr
 

 

Εθνικός Εκπρόσωπος COST:  Ιωάννης. Γ. Μπάρτζης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

Μπακόλα και Σιαλβέρα

50 100 Κοζανη

Tel. no:  +30 24610 56710, +30 6940 850 470

e-mail: bartzis@uowm.gr

 

 

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0