Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

COST - European cooperation in Science & Technology

Γενικά |  | 


Το COST /European COoperation in Science and Technology είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός που δημιουργήθηκε το 1971. Αποτελεί το μακροβιότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο στήριξης της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των ερευνητών και των επιστημόνων.

Η παροχή στήριξης έγκειται στην ενίσχυση του διεθνούς συντονισμού εθνικά χρηματοδοτούμενης έρευνας μέσω της χρηματοδότησης, δικτύων επιστημόνων και ερευνητών που δημιουργούνται, σε διαφορετικά επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία. Τα δίκτυα αυτά, ονομάζονται «Δράσεις COST» (COST Actions).  Στο COST συμμετέχουν ως πλήρη μέλη (full members) 38 κυρίως ευρωπαϊκά κράτη[1], μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα ως ιδρυτικό μέλος του. Συμμετέχουν επίσης 16 κοντινές γειτονικές χώρες[2] στη βάση του αμοιβαίου οφέλους, η Ρωσία και η Ν. Αφρική και ένα συνεργαζόμενο μέλος (Ισραήλ).  Οι Δράσεις COST είναι ανοικτές σε ερευνητές από πανεπιστήμια, δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, τη βιομηχανία και τις ΜΜΕ

Στη βάση της Υπουργικής Απόφασης (Ministerial Resolution) που υιοθετήθηκε ομόφωνα από εκπροσώπους των Κυβερνήσεων όλων των χωρών- μελών του COST, ιδρύθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2013  η COST Association με έδρα τις Βρυξέλλες, προκειμένου να παράσχει νομική υπόσταση για την υλοποίηση δράσεων του COST.  

Οι δράσεις COST υλοποιούνται μέσω μιας σειράς εργαλείων δικτύωσης, όπως συναντήσεις, ομάδες εργασίας, συνέδρια, ημερίδες, δημοσιεύσεις, βραχυχρόνιες επιστημονικές αποστολές και δραστηριότητες διάδοσης των αποτελεσμάτων τους. Το COST χρηματοδοτεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες. Δεν χρηματοδοτεί την έρευνα αυτή καθεαυτή.

Η αποστολή του συνίσταται στη μείωση του κατακερματισμού των ευρωπαϊκών επενδύσεων για την έρευνα και στο άνοιγμα του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) στη διεθνή συνεργασία. Ο ρόλος που διαδραματίζει το COST στην οικοδόμηση του ΕΧΕ είναι σημαντικός, καθώς συμπληρώνει τις δράσεις των Προγραμμάτων Πλαισίων της Ε.Ε., προωθεί την κινητικότητα των ερευνητών και ενισχύει την επιστημονική αριστεία, πρακτικά σε όλους  τους τομείς χωρίς διάκριση.

 Τα οφέλη για τους Έλληνες ερευνητές που συμμετέχουν είναι πολλαπλά. Μεταξύ αυτών, η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η προστιθέμενη αξία μέσα από την Ευρωπαϊκή δικτύωση με ομάδες και εργαστήρια άλλων χωρών, η δυνατότητα πρόσβασης σε σημαντικά  δεδομένα και υποδομές, η διεύρυνση των δυνατοτήτων μεταπτυχιακής εκπαίδευσης κλπ. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολύ συχνά η συμμετοχή σε Δράσεις COST αποτελεί την πύλη εισόδου σε χρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα όπως αυτά του Η2020.

Επίσης, δίνοντας έμφαση στην νέα γενιά το COSTδιευκολύνει τους  νέους ερευνητές μέσα από την χαρακτηριστική bottom-up προσέγγιση, να διαμορφώσουν δικές τους  Δράσεις COST στο αντικείμενο ενδιαφέροντός τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία,το 2019 η συμμετοχή της Ελλάδας στις υπάρχουσες δράσεις φτάνει στο 98% των συνολικών δράσεων (291) του COST. H χρηματοδότηση του COST στους Έλληνες επιστήμονες ανέρχεται στο 1.098.000 ευρώ (αντί για 981.000 ευρώ που ήταν το 2018), ενώ ο αριθμός των ελλήνων ερευνητών που συμμετείχαν σε δράσεις του COST ανέρχεται στους 666. H συμμετοχή των νέων ερευνητών[3] της χώρας στις δραστηριότητες δικτύωσης, ανέρχεται σε 19%. Το μερίδιο της χώρας στη συνολική χρηματοδότηση των δράσεων ανέρχεται σε 3,5%  Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εθνική Συμμετοχή που καταβάλλεται από την χώρα μας για τα λειτουργικά έξοδα του   COST είναι γύρω  στα 4.000 Ευρώ τον χρόνο για την επταετία 2015-2021.

Εθνική συμμετοχή στις υπάρχουσες Δράσεις % (συνολικός αριθμός των υπαρχουσών Δράσεων σε παρένθεση)


 

Αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή στις Δράσεις COST παρέχονται στην ιστοσελίδα του COST (http://www.cost.eu). Επίσης στην σελίδα https://www.cost.eu/cost-actions/what-are-cost-actions/  δίδεται ενημέρωση για τα χαρακτηριστικά όλων των ενεργών Δράσεων  COST.  

Η διαχείριση των  εγκεκριμένων Δράσεων COST και του επιστημονικού αντικειμένου ασκείται από τη Διαχειριστική Επιτροπή (Management Committee/MC) της κάθε Δράσης. Στην κάθε Δράση συμμετέχουν έως (2) δύο τακτικά μέλη από κάθε κράτος-μέλος καθώς και δύο αναπληρωματικά, ενώ μόνο κατ’ εξαίρεση μπορεί να συμμετέχει και τρίτο αναπληρωματικό μέλος .  Τα μέλη αυτά ορίζονται από την ΓΓΕΤ μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων όπως εξηγείται παρακάτω.

Συμμετοχή σε υφιστάμενη Δράση COST:

Οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές  αποστέλλουν από το επαγγελματικό τους e-mail, σχετικό αίτημα προς τη ΓΓΕΤ, για συμμετοχή τους ως μέλη –τακτικά ή αναπληρωματικά- στη Διαχειριστική Επιτροπή της Δράσης που τους ενδιαφέρει, συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα υποστηρικτικά έγγραφα (τυποποιημένη αίτηση, πληροφοριακό έντυπο και μονοσέλιδο βιογραφικό).

Οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται είναι:

α) Οι ενδιαφερόμενοι να διεξάγουν έρευνα απασχολούμενοι  ή συνδεόμενοι με ερευνητικό φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό

β) οι ερευνητικές τους δραστηριότητες να είναι σχετικές με το αντικείμενο της δράσης COST στην οποία ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν

γ) οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν στο Μητρώο Αξιολογητών της ΓΓΕΤ (https://registry.gsrt.gr/)

 

Η επιλογή γίνεται με βάση τη χρονική προτεραιότητα, που προκύπτει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και των υποστηρικτικών εγγράφων. Παράλληλα, συνεκτιμώνται και ορισμένα πρόσθετα ουσιαστικά κριτήρια, όπως  οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές να έχουν δημοσιεύσεις την τελευταία πενταετία, να προηγούνται οι νέοι επιστήμονες  (δηλ. αυτοί που έχουν αποκτήσει το διδακτορικό τους την τελευταία οκταετία), να υπάρχει ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών, τα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής να ανήκουν σε διαφορετικούς φορείς, κλπ.

 

Η ΓΓΕΤ διατηρεί το δικαίωμα  οποιαδήποτε στιγμή να παύσει μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής στην περίπτωση που δεχθεί εγγράφως διαμαρτυρίες από τον πρόεδρο η/και τον επιστημονικό υπεύθυνο της Δράσης για την μη συμμετοχή του μέλους στις συναντήσεις και δραστηριότητες της Δράσης. Μπορεί επίσης να αντικαταστήσει κάποιο τακτικό μέλος με κάποιο αναπληρωματικό  που θα κριθεί πιο κατάλληλο για τη συγκεκριμένη Δράση. Σε ειδικές και έκτακτες περιπτώσεις, όταν ζητηθεί από τους υπεύθυνους της Δράσης, η ΓΓΕΤ μπορεί να αντικαταστήσει τα ήδη διορισμένα μέλη της Επιτροπής με άλλους υποψηφίους πιο κατάλληλους για τη Δράση, με βασικό κριτήριο, την αρχή του COST, να συμμετέχει πάντα στη Δράση το κατάλληλο πρόσωπο

 

Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να συμμετάσχουν στις Δράσεις του COST περισσότεροι ενδιαφερόμενοι,  αλλά και λόγω του ότι εκ των πραγμάτων δεν δύναται να ανταποκριθεί κάποιος στις απαιτήσεις πολλών Δράσεων ταυτόχρονα, περιορίζεται ο αριθμός των ενεργών Δράσεων που μπορεί να συμμετάσχει κάποιος, ως τακτικό μέλος, σε δύο (2) . Εξαιρούνται μόνο όσοι έχουν προταθεί ως secondary proposers από τον main proposer και πρέπει να διοριστούν υποχρεωτικά στη Διαχειριστική Επιτροπής της  Δράσης.

To επιστημονικό αντικείμενο της Δράσης είναι χωρισμένο σε Ομάδες Εργασίας (Working Groups -(WG).  Τα τακτικά μέλη των Management Committees (MC) κατά κανόνα είναι και μέλη των WG. Επιπλέον μέλη WG μπορούν να ορισθούν από κάποια χώρα-μέλος όπως η Ελλάδα έπειτα από έγκριση της MC της Δράσης και αφού επικοινωνήσουν προηγουμένως με τον Πρόεδρο της Δράσης 

 Συμμετοχή σε μία νέα Δράση COST:

 Προϋπόθεση συμμετοχής είναι ο Έλληνας ερευνητής να αποτελεί μέλος μιας ομάδας  ερευνητών από φορείς τουλάχιστον 7 διαφορετικών κρατών-μελών του COST και να υπάρχει μια κοινή επιστημονική ιδέα που μπορεί να διαμορφωθεί ως πρόταση για  COST Action. Η πρόταση ετοιμάζεται και υποβάλλεται  οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέσα στον χρόνο ηλεκτρονικά (e-COST online submission tool) με προκαθορισμένες καταληκτικές ημερομηνίες. Οι οδηγίες που δίνονται στην σελίδα http://www.cost.eu/participate/open_call πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά. Οι ερευνητές που είναι ήδη εξοικειωμένοι με το COST πρέπει επίσης να προσέξουν αφού η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των νέων προτάσεων έχει αλλάξει σημαντικά από τις αρχές του 2015. Δεν υπάρχουν πλέον δύο στάδια υποβολής σε συγκεκριμένα επιστημονικά . Υποβάλλεται μόνον η πλήρης 15σέλιδη πρόταση σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο. Επίσης πρέπει να σημειωθεί  ότι σύμφωνα με τη νέα πολιτική του  COST  στο πλαίσιο του Η2020 θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα, μεταξύ άλλων, α) στη συμμετοχή χωρών που χαρακτηρίζονται ως “Inclusiveness Target Countries”, δηλαδή χώρες που έχουν χαμηλή ερευνητική δραστηριότητα  (Ανατολική Ευρώπη, Κύπρος, Μάλτα, Πορτογαλία, κλπ) και β) στο κατά πόσο η πρόταση διατηρεί “γεωγραφική, ηλικιακή και ισορροπία φύλων στις δραστηριότητες και λειτουργίες της”.

Με την έγκριση της πρότασης,  ο επιστημονικός υπεύθυνος ενημερώνει την ΓΓΕΤ που τον/την ορίζει μέλος MC  της νέας Δράσης κατά προτεραιότητα.    

      

Εθνικός Συντονιστής/ Εκπρόσωπος COST:  Γεωργία Κωστοπούλου

Διεύθυνση Διεθνούς Επιστημονικής & Τεχνολογικής Συνεργασίας

Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης

COST National Coordinator for Greece                                          

Γεωργία Κωστοπούλου

Τηλ: 2131300100

e-mail: g.kostopoulou@gsrt.gr
 

 

Εθνικός Εκπρόσωπος COST:  Ιωάννης. Γ. Μπάρτζης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

Μπακόλα και Σιαλβέρα

50 100 Κοζάνη

Tel. no:  +30 24610 56710, +30 6940 850 470

e-mail: bartzis@uowm.gr

 

 

 

 


[1] https://www.cost.eu/who-we-are/members/. Aπό αυτά τα 22 είναι Inclusiveness Target Countries/ITC (Aλβανία, Βοσνία & Εργεζοβίνη, Βουλγαρία, Κύπρος, Tσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Κροατία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μολδαβία, Μοντενέγκρο, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Δημοκρατία της Σερβίας, Τουρκία)

[2] Αλγερία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Αίγυπτος, Γεωργία, Ιορδανία, Κόσσοβο, Λίβανο, Λιβύη, Μαρόκο, Κράτος της Παλαιστίνης, Ρωσία, Συρία, Τυνησία, Ουκρανία

[3] Early career investigators θεωρούνται οι ερευνητές, για τους οποίους δεν έχουν περάσει πάνω από 8 χρόνια από την απόκτηση του διδακτορικού τους.

 

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0