Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Θέματα Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γενικά | 


Θέματα Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Συμβούλιο είναι ουσιαστικό όργανο λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί ενιαία νομική οντότητα, αλλά συνέρχεται σε 10 διαφορετικές «συνθέσεις», ανάλογα με τα προς συζήτηση θέματα. Στις συνόδους του παρίστανται αντιπρόσωποι σε υπουργικό επίπεδο από κάθε κράτος μέλος, ενώ καλούνται επίσης και οι αρμόδιοι ανά τομέα ευρωπαίοι Επίτροποι.

Αρμοδιότητες

Διαπραγματεύεται και εκδίδει νομοθετικές πράξεις, στις περισσότερες περιπτώσεις από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, γνωστή και ως "συναπόφαση". Η συναπόφαση χρησιμοποιείται σε τομείς πολιτικής όπου η ΕΕ έχει αποκλειστική αρμοδιότητα ή τη μοιράζεται με τα κράτη μέλη. Στις περιπτώσεις αυτές το Συμβούλιο νομοθετεί βάσει προτάσεων που υποβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το Συμβούλιο είναι επίσης υπεύθυνο για τον συντονισμό των πολιτικών των κρατών μελών σε συγκεκριμένους τομείς, όπως οι οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές, η παιδεία, ο πολιτισμός, η νεολαία και ο αθλητισμός, η πολιτική απασχόλησης. Αναπτύσσει την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της ΕΕ και συνάπτει διεθνείς συμφωνίες που μπορούν να καλύπτουν διάφορους τομείς ή να αφορούν συγκεκριμένα θέματα.

Τέλος, εγκρίνει τον προϋπολογισμό της ΕΕ από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Προπαρασκευαστικά όργανα

Το Συμβούλιο επικουρείται από την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΜΑ) και από τουλάχιστον 150 και εξαιρετικά ειδικευμένες ομάδες και επιτροπές, γνωστές ως "προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου". Επιπλέον, μπορούν να συγκροτηθούν ad hoc επιτροπές για ειδικό σκοπό οι οποίες παύουν να υφίστανται όταν εκπληρωθεί η αποστολή τους.

Ο τομέας της έρευνας και της καινοτομίας εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας. Η συγκεκριμένη σύνθεση ασχολείται με τρεις (3) ακόμα τομείς πολιτικής: την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία και το διάστημα.

Στον τομέα της έρευνας, της καινοτομίας, το Συμβούλιο επιδιώκει να ενισχύσει την επιστημονική και τεχνολογική βάση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ώστε να προωθήσει τη διεθνή της ανταγωνιστικότητα και να δημιουργήσει ανάπτυξη και απασχόληση.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ ασκούν εκ περιτροπής την Προεδρία του Συμβουλίου ανά εξάμηνο (Ιανουάριος-Ιούνιος, Ιούλιος-Δεκέμβριος) με βάση προκαθορισμένη σειρά. Τα κράτη μέλη που ασκούν την Προεδρία συνεργάζονται στενά μεταξύ τους κατά ομάδες των τριών, τη λεγόμενη «τριάδα των Προεδριών».

Στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου παρέχονται πληροφορίες για την τρέχουσα Προεδρία και τη σειρά ανάληψης της Προεδρίας για τα επόμενα έτη:

https://www.consilium.europa.eu/el/council-eu/presidency-council-eu/

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0