Μενού Επιλογών

Ίδρυση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας - Συμμετοχή της ελληνικής επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας στη διαβούλευση της Ε. Επιτροπής που αποσκοπεί στη συγκέντρωση προτάσεων και ιδεών για τη διαμόρφωση της αποστολής και των στόχων του

Ημερομηνία:
9/3/2016

Σας ενημερώνουμε ότι η Ε. Επιτροπή ξεκίνησε διαβούλευση (Call for Ideas) με στόχο τη συγκέντρωση προτάσεων και ιδεών για την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (European Innovation Council-EIC) αντίστοιχου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council-ERC).

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 29/04/2016, θα δημοσιοποιηθούν τον Ιούνιο του 2016 και θα συμβάλουν στη διαμόρφωση των μελλοντικών πρωτοβουλιών της Ε. Επιτροπής (ουσιαστικά η διαμόρφωση σκοπού, στόχων, αποστολή, περιεχομένου δράσεις, τρόπος χρηματοδότησης κλπ), για την εν λόγω νέα πρωτοβουλία/δράση.

Ο Επίτροπος Moedas, αρμόδιος για τα θέματα έρευνας, αναφέρθηκε στην ανάληψη πρωτοβουλίας για την ίδρυση του EIC,  αρχικά στο  Άτυπο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας[1]  (τομέας έρευνας) που πραγματοποιήθηκε στο Άμστερνταμ στις 27/01/2016 και στη συνέχεια στο πλαίσιο της ετήσιας διάσκεψης του Science|Business που πραγματοποιήθηκε στις 16/02/2016 στις Βρυξέλλες.

Προς πληρέστερη ενημέρωση σημειώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της διαβούλευσης: http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm έχουν ήδη αναρτηθεί οι απόψεις φορέων/ομάδων (EARTO, FET Advisory Group, Fraunhofer) και υποστηρικτικό υλικό και  στο  σύνδεσμο: http://www.sciencebusiness.net/news/77431/Moedas-unveils-his-vision-of-the-European-Innovation-Council  παρουσιάζεται η ομιλία του Επιτρόπου Moedas στην ετήσια διάσκεψη του Science Business, τα κυριότερα σημεία της οποίας είναι τα εξής:

  • Το EIC θα πρέπει να επιβραβεύει φορείς της επιχειρηματικής και ερευνητικής/ακαδημαϊκής κοινότητας που είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν στο πλαίσιο πολυ-επιστημονικών ομάδων για την ανάπτυξη ρηξικέλευθων τεχνολογιών και να αξιοποιήσουν χρηματοδότηση τύπου venture-capital που θα παρέχεται με ταχεία και μη γραφειοκρατική διαδικασία που θα περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη με τους υποψήφιους.
  • Ο  βασικός ρόλος του EIC θα είναι η λειτουργία ενός  one stop shop για την καινοτομία με την παροχή σαφών κατευθυντήριων γραμμών προς τις ενδιαφερόμενες ομάδες που δεν επιδίωξαν ή δεν κατάφεραν έως τώρα να επωφεληθούν από την κοινοτική χρηματοδότηση λόγω του κατακερματισμού και της περιπλοκότητας που χαρακτηρίζει τα υφιστάμενα εργαλεία.
  • Το EIC θα πρέπει παράλληλα να συμβάλλει  στον εντοπισμό παραγόντων νομικής φύσης που λειτουργούν ανασταλτικά ως προς την ανάδυση νέων τεχνολογιών και τον μετασχηματισμό της παραχθείσας γνώσης σε επιχειρηματικές δραστηριότητες και προϊόντα. Στο πλαίσιο αυτό το EIC θα μπορούσε να περιλαμβάνει λειτουργίες συμβουλευτικής φύσης, αντίστοιχες των  ολλανδικών «green deals» μεταξύ επιχειρήσεων και ρυθμιστικών αρχών για την από κοινού αντιμετώπιση πραγματικών ή φαινομενικών εμποδίων που εκπορεύονται από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο και τον τρόπο εφαρμογής του.

Ο Επίτροπος ανέφερε επίσης ότι προσβλέπει στην αναγνώριση των χρηματοδοτήσεων που θα παρέχει το EIC ως σήματος αριστείας και τοποθετήθηκε αρνητικά απέναντι σε ερωτήματα που αφορούσαν αφενός στην υιοθέτηση του μοντέλου του DAPPA (Οργανισμός των ΗΠΑ που διεξάγει προηγμένη έρευνα στον τομέα της άμυνας) και αφετέρου στον κίνδυνο επικαλύψεων με τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (European Institute of Innovation & Technology /ΕΙΤ).

Στην βάση των ανωτέρω, παρακαλούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στη διαβούλευση της Ε. Επιτροπής, ώστε να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση αυτής της νέας πρωτοβουλίας με τρόπο που να εξυπηρετεί την ελληνική επιχειρηματική και επιστημονική κοινότητα και παράλληλα να δημιουργεί ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και να προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση. Υπενθυμίζουμε ότι ο Επίτροπος Moedas σκοπεύει να προωθήσει άμεσα αυτή την πρωτοβουλία, η οποία θα χρηματοδοτείται από το εκάστοτε Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας της Ε. Ένωσης. Μάλιστα, βασική επιδίωξη της Ε. Επιτροπής είναι η  πιλοτική εφαρμογή  στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020, μετά την ενδιάμεση αξιολόγηση που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2017. Αυτό σημαίνει μεταφορά κονδυλίων από υπάρχουσες δράσεις του Ορίζοντα 2020. Σημειώνεται ότι το επίσημο κείμενο προθέσεων της Επιτροπής είναι υπό διαμόρφωση και θα αποτελέσει τη βάση για την πολιτική συζήτηση στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας.

Επίσης, για την διαμόρφωση της εθνικής θέσης, εν’ όψει της συζήτησης του θέματος στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα στις 27 Μάιου 2016, παρακαλούμε για την αποστολή των σχολίων σας και στην αρμόδια Διεύθυνση της ΓΓΕΤ.

Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας/Τμήμα Ε. Ένωσης 

Emails για αποστολή σχολίων, θέσεων: vkar@gsrt.gr; a.pappa@gsrt.gr;

 


[1]Τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης αναφέρθηκαν στην από 10-2-2016 Ανακοίνωση της ΓΓΕΤ για το Άτυπο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας (τομέας έρευνας)  που πραγματοποιήθηκε στο Άμστερνταμ στις 27/01/2016.

 

 

 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0