Μενού Επιλογών

Δελτίο τύπου : Αποτελέσματα Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας (Τομέας Έρευνας), Βρυξέλλες 18 Φεβρουαρίου 2013

Ημερομηνία:
1/3/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                                                                                                    Αθήνα, 28.02.2013


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Στις 18 Φεβρουαρίου 2013 διεξήχθη στις Βρυξέλλες   η σύνοδος Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, Τομέας Έρευνας, στην οποία η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον  Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, καθηγητή Βασίλη Μάγκλαρη.
Του Συμβουλίου προήδρευσε ο κ. Sean Sherlock, Minister of State, υπεύθυνος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, ενώ η Επιτροπή εκπροσωπήθηκε  από την Επίτροπο, κα Marie Geoghegan-Quinn, αρμόδια για τα θέματα Έρευνας και Καινοτομίας.
Ο Επίτροπος, κ. Gunther Oettinger, αρμόδιος για θέματα Ενέργειας, εκπροσώπησε την Επιτροπή, για την παρουσίαση των εξελίξεων επί του προγράμματος πυρηνικής σύντηξης ITER.
Η Ημερήσια Διάταξη του Συμβουλίου, περιελάμβανε ανταλλαγή απόψεων και συζητήσεις προσανατολισμού επί των ακολούθων θεμάτων:

  1. Συζήτηση προσανατολισμού επί της Ανακοίνωσης της Επιτροπής για την «Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2013»,
  2. Συζήτηση προσανατολισμού επί του «πακέτου» για την πρόσβαση σε επιστημονικές πληροφορίες που ανακοίνωσε η Επιτροπή  τον  Ιούλιο του 2012.

Υπό το λήμμα «Διάφορα», έγινε σύντομη παρουσίαση της διετούς έκθεσης της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τον κοινό προγραμματισμό και ο Επίτροπος, κ. Gunther Oettinger, ενημέρωσε επί των εξελίξεων του προγράμματος ITER καθώς και για την προβλεπόμενη το 2013 σχετική Υπουργική Σύνοδο.
Η Επίτροπος, κα Marie Geoghegan-Quinn, κατά την εισήγησή της επί των αποτελεσμάτων της Ετήσιας Επισκόπησης 2013, τόνισε ότι θα πρέπει να αντιμετωπισθούν τα θέματα της ανεργίας και των κοινωνικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, να προωθηθεί η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα των κ-μ και της Ευρώπης γενικότερα και να αυξηθούν οι δαπάνες για την έρευνα και την καινοτομία με την αξιοποίηση και των Ευρωπαϊκών «εργαλείων» όπως το 7ο πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας, ο Ορίζοντας 2020 και η στρατηγική ευφυούς εξειδίκευσης με την πολιτική Συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία.
Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Καθηγητής Βασίλης Μάγκλαρης, με παρέμβασή του, τόνισε τα ακόλουθα:
«Στην  Ετήσια Επισκόπηση του 2013  επισημαίνεται η μικρή πιθανότητα βραχυπρόθεσμης ανάπτυξης χωρίς την ενίσχυση της καινοτομίας, της εκπαίδευσης, της έρευνας και της προσέλκυσης, απευθείας ή μέσω μόχλευσης  ιδιωτικών κεφαλαίων για την χρηματοδότηση των πολιτικών αυτών και κυρίως της έρευνας.
Πιστεύουμε ότι για να διατηρηθεί η Ευρώπη σε κυρίαρχη θέση και να αντιμετωπίσει τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, η Έρευνα και η Καινοτομία θα πρέπει να αποτελέσουν ένα κύριο συστατικό της προσπάθειας για ανάπτυξη, την δημιουργία εξειδικευμένων νέων θέσεων εργασίας  και τελικά την παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών, υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η προσπάθεια αυτή μπορεί να καρποφορήσει μόνο μέσω της ανάπτυξης ενός πανευρωπαϊκού πλαισίου συντονισμού των  πολιτικών συνοχής και των διατιθέμενων εργαλείων των σχετικών προγραμμάτων όπως το COSME, το ERASMUS for All και βεβαίως τον Ορίζοντα 2020. Οι συνέργιες με την πολιτική Συνοχής και μέσω της απλοποίησης των σχετικών Κανονισμών των διαρθρωτικών Ταμείων αλλά και με τον προβλεπόμενο εκσυγχρονισμό του Κανονισμού των Κρατικών Ενισχύσεων για την Έρευνα, πιστεύουμε ότι θα αποδώσουν τα μέγιστα σε Εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για την επίτευξη του στόχου αυτού.
 Ιδιαίτερο βάρος θα πρέπει να δοθεί στην προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων στην έρευνα μέσω των νέων  καινοτομικών εργαλείων, όπως της πρόσβασης σε κεφάλαια κινδύνου ιδιαίτερα για καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και τις των δυνατοτήτων που μπορεί και πρέπει να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Πιστεύουμε ότι η ενδυνάμωση και στήριξη καλών πρακτικών αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων όπως η στήριξη επιχειρήσεων «start ups» και «spin offs», αλλά και της δημιουργίας Συμπράξεων Δημόσιου-Ιδιωτικού τομέα για την από κοινού υλοποίηση δραστηριοτήτων έρευνας στρατηγικής σημασίας για την Ευρώπη, με ξεκάθαρους όρους συμμετοχής και αξιοκρατικά κριτήρια επιλογής των εταίρων, θα πρέπει να προωθηθεί.
Η Ελλάδα ήδη διανύει τον τέταρτο χρόνο αυστηρής δημοσιονομικής προσαρμογής  και η μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια που καταβάλλεται στον χώρο της Έρευνας και της Εκπαίδευσης, αφορά την εστίαση των πόρων και των μέσων για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος, μέσω της δημιουργίας νέου νομοθετικού πλαισίου για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των δημόσιων ερευνητικών Κέντρων, στοχεύοντας στην διατήρηση  του ερευνητικού και καινοτομικού ιστού της χώρας».
Τα περισσότερα κράτη-μέλη τόνισαν τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλεί η οικονομική κρίση στους προϋπολογισμούς για Έρευνα και Τεχνολογία, ενώ επισήμαναν την ανάγκη συντονισμού των πολιτικών της Ένωσης και έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην κατάλληλη υλοποίηση της Πολιτικής Συνοχής, στην τόνωση της ζήτησης για ερευνητικά αποτελέσματα, την  αύξηση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε δράσεις καινοτομίας αλλά και στην προώθηση της κινητικότητας των ερευνητών και την αποφυγή της «διαρροής εγκεφάλων». Ως προς την χρησιμοποίηση των συμπράξεων Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα-ΣΔΙΤ, για την υλοποίηση μεγάλων ερευνητικών έργων στρατηγικής σημασίας, τα κράτη-μέλη τόνισαν ότι θα πρέπει να τηρούνται αξιολογικά κριτήρια εφαρμογής των Συμπράξεων και κυρίως πλήρη διαφάνεια στις δραστηριότητές τους.
Κατά τη συζήτηση για την πολιτική της «Ανοικτής πρόσβασης σε ερευνητικά αποτελέσματα», τα κράτη-μέλη τοποθετήθηκαν με θετική διάθεση ως προς τις συστάσεις της Επιτροπής επί του θέματος και υπογράμμισαν την αναγκαιότητα υλοποίησης του προβλεπόμενου πιλοτικού προγράμματος εφαρμογής της ανοικτής πρόσβασης, ώστε να αντληθούν κατάλληλα συμπεράσματα και τόνισαν την θετική συμβολή επί του θέματος του έργου «OpenAIRE», που ήδη υλοποιείται.   
Η Ελλάδα δήλωσε τα ακόλουθα:
«Η Ελλάδα, στηρίζοντας την πολιτική της ανοικτής πρόσβασης για τις επιστημονικές πληροφορίες, έχει ήδη συστήσει στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, την απαιτούμενη από την σχετική Σύσταση της Επιτροπής National Point of Reference. Επιπλέον, δημιουργήσαμε ειδική Ομάδα εργασίας επί του θέματος, με την συμμετοχή των κύριων δημόσιων φορέων που δραστηριοποιούνται στα θέματα της ανοικτής πρόσβασης, στοχεύοντας στην προώθηση αυτής της πολιτικής μέσω συγκεκριμένων προτάσεων.
Ανταποκρινόμενοι στις ερωτήσεις που μας θέσατε θα θέλαμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

  • Μέσω της πιλοτικής πρωτοβουλίας OpenAIRE, πιστεύουμε ότι αναπτύσσονται κοινά standards εφαρμογής  που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να στηρίξουν την πολιτική της ανοικτής πρόσβασης από την Επιτροπή και τα κ-μ.
  • Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση των εργαλείων χρηματοδότησης και σαφείς οδηγίες για την ανοικτή πρόσβαση στα ερευνητικά αποτελέσματα των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας. Πιστεύουμε ότι η πολιτική ανοικτής πρόσβασης θα πρέπει να είναι προαπαιτούμενο στην περίπτωση των Ερευνητικών Υποδομών, με σεβασμό σε ειδικές περιπτώσεις διανοητικής ιδιοκτησίας και στις e- infrastructures που λειτουργούν ως αποθετήρια ερευνητικών πληροφοριών και επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίηση τους.

Κλείνοντας, η εφαρμογή συντονισμένων δράσεων για την ανάπτυξη των e-infrastructures, πιστεύουμε ότι μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση των συστάσεων των e-IRG, την εξειδίκευση και διάχυση καλών πρακτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο».
 

 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0