Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο μητρώο Εμπειρογνωμόνων του προγράμματος Ambient Assisted Living/AAL

Ημερομηνία:
11/2/2016

Το Κοινό Πρόγραμμα Ambient Assisted Living - AAL Joint Programme (AAL JP), ενδιαφέρεται να καταρτίσει Μητρώο Εμπειρογνωμόνων για αξιολόγηση προτάσεων που υποβάλλονται στις προκηρύξεις του προγράμματος. Το Κοινό Πρόγραμμα AAL JP βασίζεται στο άρθρο 185 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην αρ.169 της Συνθήκης της Νίκαιας) που αφορά στη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε ερευνητικά προγράμματα, τα οποία αναλαμβάνονται και εκτελούνται από κοινού από κράτη μέλη που συμμετέχουν σε αυτό. Στόχος του AAL JP είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ατόμων μέσω της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και η ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης στην Ευρώπη για την ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών για το σκοπό αυτό (http://www.aal-europe.eu/).
Έργο των αξιολογητών που θα ενταχθούν στο Μητρώο είναι η αξιολόγηση / βαθμολόγηση προτάσεων του Κοινού Προγράμματος  Ambient Assisted Living.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν συμπληρωμένη τη φόρμα βιογραφικού σημειώματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.aal-europe.eu/get-involved/register-as-expert/, ως τις 26 Φεβρουαρίου 2016.
Πληροφορίες: κ. Σταυριανουδάκη (τηλ. 210 7458096, email: estavri@gsrt.gr)
 

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0