Μενού Επιλογών

Άρση των φραγμών στην έρευνα - διαβούλευση για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας

Ημερομηνία:
16/9/2011

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Άρση των φραγμών στην έρευνα - διαβούλευση για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας

Βρυξέλλες, 13 Σεπτεμβρίου 2011 - Η επιστημονική κοινότητα και άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες και μεμονωμένα άτομα καλούνται σήμερα να βοηθήσουν στον επαναπροσδιορισμό του τοπίου της έρευνας στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για να εξεύρει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βελτιωθεί ριζικά το ευρωπαϊκό ερευνητικό περιβάλλον. Στόχος είναι η επίτευξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) έως το 2014, με τη δημιουργία μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς για τη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία. Αυτό θα επιτρέψει στους ερευνητές, τα ερευνητικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις να κυκλοφορούν, ανταγωνίζονται και συνεργάζονται σε διασυνοριακό επίπεδο, αυξάνοντας το αναπτυξιακό δυναμικό.
Η αρμόδια για την έρευνα και την καινοτομία Ευρωπαία Επίτροπος κα Máire Geoghegan-Quinn δήλωσε: «Η ανάγκη να ενισχυθεί η οικονομία της Ευρώπης σημαίνει ότι πρέπει να αντλήσουμε από την έρευνά μας ό,τι υπάρχει καλύτερο. Κρίνω απαράδεκτο να είναι συχνά ελκυστικότερο και ευκολότερο για τους κορυφαίους επιστήμονές μας να διασχίσουν τον Ατλαντικό παρά να μετακινηθούν εντός της ΕΕ. Θέλουμε να μας πει η ερευνητική κοινότητα τι χρειάζεται, ώστε να μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί της για να άρουμε τους φραγμούς στην ανάπτυξη και την απασχόληση.»
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2011. Μερικά από τα ερωτήματα στα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να δώσει απάντηση είναι τα εξής:
- Αναζητούν οι ερευνητές νέες ευκαιρίες, πλην όμως παραμένουν αποκλεισμένοι λόγω των εθνικών συνόρων;
- Έχουν ανάγκη οι επιστήμονες από νέες ερευνητικές υποδομές για την υλοποίηση και τη δοκιμή ιδεών;
- Χρειάζεται η ερευνητική κοινότητα περισσότερες ευκαιρίες για ανταλλαγή απόψεων, υλοποίηση νέων έργων και δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών;
Η Επιτροπή θα αξιοποιήσει τις απαντήσεις που θα δοθούν σε αυτές και σε πολλές άλλες ερωτήσεις προκειμένου να οριστικοποιήσει την πρότασή της για ένα ενισχυμένο πλαίσιο ΕΧΕ, η οποία θα δημοσιευθεί πριν από τα τέλη του 2012. Το πλαίσιο θα βελτιστοποιήσει τον συντονισμό της χρηματοδότησης της έρευνας διαμέσου των συνόρων των κρατών μελών, βελτιώνοντας τον βαθμό απόδοσης και την απήχηση της ευρωπαϊκής έρευνας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χαρακτηρίσει τον ΕΧΕ ως αναγκαία προϋπόθεση για μια νέα εποχή καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη, όπου τα καλύτερα μυαλά θα συνεργάζονται ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μετατραπεί σε μια «Ένωση Καινοτομίας». Τον Φεβρουάριο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έδωσε τη στήριξή του και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να άρει ταχέως τα εναπομένοντα εμπόδια στην προσέλκυση ταλέντων και επενδύσεων, και να δημιουργήσει έναν ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας έως το 2014.
 
Όποιος ενδιαφέρεται για την ευρωπαϊκή έρευνα και καινοτομία μπορεί να συμμετάσχει στη διαβούλευση μέσω του ιστότοπου:
http://ec.europa.eu/research/consultations/era/consultation_en.htm
Ιστορικό
Η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) προτάθηκε τον Ιανουάριο του 2000 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της «Προς ένα Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας» (COM(2000)6) και δρομολογήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας τον Μάρτιο του 2000. Το 2007 δόθηκε νέα ώθηση με την Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ΕΧΕ (COM(2007)161).
Η συνθήκη της Λισαβόνας εισάγει τη νομική βάση για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Ένας τέτοιος χώρος σχεδιάστηκε για να επιτρέψει, ειδικότερα, την ελεύθερη κυκλοφορία ερευνητών, επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογιών. Για τον σκοπό αυτό, η ΕΕ ενθαρρύνει την άρση των φορολογικών και νομικών φραγμών στη συνεργασία στον τομέα της έρευνας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει το πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας το 2012, σύμφωνα με τη δέσμευση που ανέλαβε στην ανακοίνωσή της για τη δημιουργία της Ένωσης Καινοτομίας (COM(2010)546).
Το 2008, το Συμβούλιο δρομολόγησε τη διαδικασία της Λιουμπλιάνας με σκοπό τη βελτίωση της πολιτικής διακυβέρνησης του ΕΧΕ, και υιοθέτησε ένα κοινό όραμα για τον ΕΧΕ το 2020. Έχει συντελεστεί απτή πρόοδος μέσω σειράς πρωτοβουλιών σύμπραξης τις οποίες πρότεινε η Επιτροπή το 2008 για την ενίσχυση της συνεργασίας σε πέντε τομείς: σταδιοδρομία των ερευνητών (συνθήκες εργασίας και κινητικότητα)• κοινός σχεδιασμός και λειτουργία των ερευνητικών προγραμμάτων• δημιουργία παγκόσμιας κλάσης ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών• μεταφορά γνώσης και συνεργασία μεταξύ δημόσιας έρευνας και επιχειρήσεων• και διεθνής συνεργασία στην επιστήμη και την τεχνολογία.
MEMO/11/597
Βλέπε επίσης δημόσια διαβούλευση σχετικά με το πλαίσιο του ΕΧΕ:
http://ec.europa.eu/research/consultations/era/consultation_en.htm
Δικτυακή πύλη ΕΧΕ: http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm
Ιστοσελίδα της Ένωσης Καινοτομίας:
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm


Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Michael Jennings +32 2 29 63388
Monika Wcislo +32 2 29 55604


 

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0