Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Δημοσίευση Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών 2018 του προγράμματος «Εταιρική Σχέση για την Έρευνα και την Καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου» (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) – PRIMA

Ημερομηνία:
5/2/2018

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εγκρίθηκε το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών 2018 (AWP) του προγράμματος PRIMA. Στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς και στόχους των υπό έκδοση προκηρύξεων, τους δικαιούχους, τις θεματικές περιοχές, τους κανόνες συμμετοχής και  την διαδικασία/ κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων.

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, οι οποίες θα εκδοθούν από το ίδρυμα PRIMA, τον φορέα διαχείρισης του προγράμματος PRIMA, αναλύονται ως εξής[1]:

  1. Ενότητα 1: Τρείς προκηρύξεις ανά θεματική περιοχή. Περιλαμβάνει δράσεις που οργανώνει, διαχειρίζεται και χρηματοδοτεί το ίδρυμα PRIMA. Η διαχείριση γίνεται με βάση τους όρους/διαδικασίες του Προγράμματος Πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» (Κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1291/2013) με ελάχιστες παρεκκλίσεις, με κύρια αυτή που αφορά την σύνθεση των συμμετεχόντων.
  2. Ενότητα 2: Μια προκήρυξη για όλες τις θεματικές περιοχές. Περιλαμβάνει δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα συμμετέχοντα κράτη χωρίς τη χρηματοδοτική συνεισφορά της E. Ένωσης. Το κάθε συμμετέχον κράτος διαμορφώνει τους δικούς του κανόνες συμμετοχής, και επιλέγει τους τομείς προτεραιότητας της προκήρυξης που θα συμμετάσχει και τα κονδύλια που θα διαθέσει συνολικά και ενδεχομένως ενδεικτικά ανά τομέα.

Επισημαίνεται ότι ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων ορίζεται σε τρεις νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε τρεις διαφορετικές χώρες που θεωρούνται συμμετέχοντα κράτη, εκ των οποίων τουλάχιστον μια είναι εγκατεστημένη σε κ.μ. της Ε.Ε  που συμμετέχει στο PRIMA και τουλάχιστον μία είναι εγκατεστημένη σε ένα από τα υπόλοιπα κράτη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα PRIMA, και συγκεκριμένα:

  1. τουλάχιστον μία νομική οντότητα είναι εγκατεστημένη σε συμμετέχον κράτος: Κροατία, Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία.
  2. τουλάχιστον μία νομική οντότητα είναι εγκατεστημένη στην Αλγερία, ή σε συμμετέχουσες χώρες: Αίγυπτος, Ιορδανία, Λίβανος, Μαρόκο, ή σε τρίτη χώρα που βρέχεται από τη Μεσόγειο Θάλασσα: Ισραήλ, Τυνησία και Τουρκία.

H Ελλάδα συμμετέχει σε όλους τους τομείς της προκήρυξης για την Ενότητα 2, με συνολικό ποσό συμμετοχής 2 εκατ. Ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα PRIMA παρέχονται στην ιστοσελίδα της Ε. Επιτροπής (http://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=prima), την ιστοσελίδα του προγράμματος PRIMA (http://www.prima-med.org/) καθώς και την Προαναγγελία Διεθνών και Διακρατικών προκηρύξεων PRIMA.

Στοιχεία Επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες ή/ και διευκρινήσεις:

Δρ. Κόνιαρης Μάριος, Τηλ: 210 7458094, e-mail: m.koniaris[at]gsrt.gr

Δημητροπούλου Σοφία, Τηλ: 210 7458187, e-mail: s.dimitropoulou[at]gsrt.gr


[1] Η Ενότητα 3 του AWP περιλαμβάνει εγκεκριμένες εθνικές δράσεις των συμμετεχόντων κρατών και δεν αφορά Ελληνικούς φορείς.

 

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0