Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο - ΠΔΠ (2021-2027) – Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2018

Ημερομηνία:
10/5/2018

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο επταετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ε.Ε. (2021-2027) καλείται να συμβιβάσει το χρηματοδοτικό κενό λόγω Brexit, την ανάγκη χρηματοδότησης νέων προκλήσεων και προτεραιοτήτων και την ανάγκη αύξησης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται μεταξύ άλλων: α) δομικές αλλαγές στο ΠΔΠ όπως η δημιουργία ενιαίου επενδυτικού ταμείου (InvestEU), β) αυξήσεις κονδυλίων σε τομείς όπως η έρευνα και η καινοτομία, η ψηφιακή οικονομία, η εκπαίδευση και η κινητικότητα των νέων (προγράμματα Erasmus+ και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης), το περιβάλλον και η ασφάλεια των πολιτών συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των συνόρων και της άμυνας  γ) διασφάλιση νέων πηγών εσόδων (π.χ. εκσυγχρονισμός συστήματος «ιδίων πόρων») και μείωση δαπανών για παραδοσιακές πολιτικές όπως η κοινή αγροτική πολιτική (ΚΑΠ) και η πολιτική συνοχής σε ποσοστά περίπου 5% και 7% αντίστοιχα.

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός για την έρευνα και την καινοτομία ανέρχεται στο ποσό των 114,8 δις ευρώ εκ των οποίων τα 97,6 δις ευρώ (τρέχουσες τιμές)[1] αφορούν στο 9ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την καινοτομία (Horizon Europe). Το υπόλοιπο ποσό κατανέμεται στο Πρόγραμμα Έρευνας και Κατάρτισης της Euratom (2,4 δις ευρώ) και στην κατασκευή του διεθνούς θερμοπυρηνικού αντιδραστήρα ITER (6 δις ευρώ).

Από τον προϋπολογισμό του Horizon Europe προτείνεται να διατεθούν 10 δις ευρώ για τον τομέα τρόφιμα-γεωργία- αγροτική ανάπτυξη και βιο-οικονομία (συνέργεια με τους στόχους της ΚΑΠ) και 3,5 δις  ευρώ για το νέο ταμείο «Invest EU Fund» το οποίο θα συγκεντρώνει σε ενιαίο πρόγραμμα τα υπό κεντρική διαχείριση χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ.

Οι διαπραγματεύσεις για την έγκριση του ΠΔΠ αρχίζουν από την επόμενη εβδομάδα με στόχο να ολοκληρωθούν μέχρι τις ευρωεκλογές του Μαΐου 2019.

Δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό των προγραμμάτων για την έρευνα και την καινοτομία στο νέο ΠΔΠ: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-research-innovation-may2018_en.pdf

 


[1] Συνυπολογίζεται πληθωρισμός ύψους 2% ετησίως για την περίοδο 2021- 2027. Με βάση (σταθερές) τιμές 2018 το αντίστοιχο ποσό ανέρχεται σε 86,6 δις ευρώ.

 

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0