Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Η πρόταση της Ε.Επιτροπής για το νέο πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Ερευνα και την Καινοτομία «HORIZON EUROPE» (2021-2027)

Ημερομηνία:
18/6/2018

Στις 7 Ιουνίου 2018 ανακοινώθηκε η πρόταση της Ε. Επιτροπής για το νέο  Πρόγραμμα-Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία «Horizon Europe» για την περίοδο 2021-2027.

Το νέο πρόγραμμα, το οποίο θα διαδεχθεί το τρέχον πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» (2014-2020), έχει ως γενικό στόχο τη διατήρηση της ΕΕ στην παγκόσμια πρωτοπορία στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας (Ε&Κ) και την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών και στις κοινωνικές προκλήσεις.

Από τα προτεινόμενα κονδύλια ύψους 100 δισ. ευρώ (τρέχουσες τιμές) για την Ε&Κ, τα 97,4 δις αφορούν στο πρόγραμμα «Horizon Europe» και τα υπόλοιπα 2,4 δισ. ευρώ στο Πρόγραμμα Έρευνας και Κατάρτισης της Euratom στους τομείς της πυρηνικής ασφάλειας, της πυρηνικής προστασίας και της ακτινοπροστασίας.

Από τον προϋπολογισμό του Horizon Europe προτείνεται να διατεθούν 3,5 δις ευρώ για το νέο ταμείο «Invest EU Fund» και  10 δις ευρώ  για την ανάπτυξη συνεργειών με την κοινή αγροτική πολιτική (τρόφιμα-γεωργία- αγροτική ανάπτυξη και βιο-οικονομία).

Η διάρθρωση του νέου προγράμματος είναι η ακόλουθη :

Τμήμα 1: Ανοικτή Επιστήμη

Περιλαμβάνει τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ), τις δράσεις Marie Skłodowska-Curie και τις ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές.

Τμήμα 2 : Παγκόσμιες προκλήσεις και ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας

Περιλαμβάνει δραστηριότητες υποστήριξης της αξιοποίησης καινοτόμων λύσεων για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων σε 5 ευρείες περιοχές (clusters): Υγεία, Χωρίς Αποκλεισμούς & Ασφαλείς Κοινωνίες, Ψηφιοποίηση και Βιομηχανία, Κλίμα-Ενέργεια-Μεταφορές, Τρόφιμα και Φυσικοί Πόροι.

Στο τμήμα αυτό εντάσσονται και οι δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre). 

Τμήμα 3 : Ανοιχτή καινοτομία

Περιλαμβάνει τρεις (3) κατηγορίες δραστηριοτήτων για την υποστήριξη όλων των τύπων καινοτομίας, περιλαμβανομένης αυτής που δημιουργεί νέες αγορές: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας, ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας και  Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ).

Τμήμα 4: «Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας»

Οι δραστηριότητες αυτού του τμήματος θα υποστηρίζουν οριζόντια την υλοποίηση του προγράμματος μέσω της ενίσχυσης των δυνατοτήτων Ε&Κ στην Ευρώπη και της απρόσκοπτης κυκλοφορίας της γνώσης και του ανθρώπινου δυναμικού υψηλών προσόντων.

Το νέο πρόγραμμα θα εισαγάγει τα ακόλουθα κύρια χαρακτηριστικά:

-Ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την ενίσχυση της καινοτομίας που δημιουργεί νέες αγορές. Θα αποτελεί ένα σημείο ενιαίας εξυπηρέτησης που θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) συμβάλλοντας στον εντοπισμό και στη χρηματοδότηση ταχέως εξελισσόμενων καινοτομιών υψηλού κινδύνου και βοηθώντας τις πλέον καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις και εταιρείες να αναπτύξουν τις ιδέες τους σε μεγαλύτερη κλίμακα.

-Νέες αποστολές έρευνας και καινοτομίας που θα εστιάζουν στις κοινωνικές προκλήσεις και στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. Οι αποστολές θα σχεδιάζονται από κοινού με τους πολίτες, τα ενδιαφερόμενα μέρη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη.

- Νέα γενιά ευρωπαϊκών συμπράξεων και αυξημένη συνεργασία με άλλα προγράμματα της ΕΕ: οι συμπράξεις Ε&Κ θα μειωθούν αριθμητικά και θα υιοθετηθούν μέτρα για την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους και του αντικτύπου τους στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ευρώπης.

Παράλληλα θα επιδιωχθεί η αποτελεσματική και λειτουργική σύνδεση του Horizon Europe με άλλα μελλοντικά προγράμματα της ΕΕ, όπως η Πολιτική Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη και ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», καθώς και με το διεθνές πρόγραμμα ITER για την παραγωγή ενέργειας από σύντηξη.

Ανάμεσα στις προτεραιότητες θα είναι ακόμη η ευρύτερη και συστηματικότερη εφαρμογή της αρχής της «ανοικτής επιστήμης» και η ενίσχυση του δυναμικού καινοτομίας σε ολόκληρη την ΕΕ με διπλασιασμό της στήριξης που παρέχεται στα κράτη μέλη με ασθενείς επιδόσεις στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο : https://ec.europa.eu/commission/publications/research-and-innovation-including-horizon-europe-iter-and-euratom-legal-texts-and-factsheets_en

και στην ιστοσελίδα του νέου προγράμματος:

https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en#whatshapesthecommissionsproposal

 

 

 

 

 

 

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0