Μενού Επιλογών

Διακυβερνητικός Οργανισμός Μοριακής Βιολογίας (EMBC)

EMBC |  | 


Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Μοριακής Βιολογίας - European Molecular Biology Conference (EMBC):

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Μοριακής Βιολογίας (ΕΜΒC)  ιδρύθηκε το 1969 και σήμερα έχει 29 Κράτη-Μέλη, τα περισσότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και μερικών γειτονικών χωρών. Η Ελλάδα είναι από τα ιδρυτικά μέλη και η ένταξη έγινε με Ν.Δ. 976  (ΦΕΚ Α/208/1971) «Κύρωση συμφωνίας για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Μοριακής Βιολογίας».

Η αποστολή του είναι η βασική έρευνα στη Μοριακή Βιολογία αιχμής. Το EMBC, μέσω του Γενικού Προγράμματος που χρηματοδοτείται από τα Κράτη-Μέλη (Κ-Μ), παρέχει  πλαίσιο πανευρωπαϊκής συνεργασίας  στη Μοριακή Βιολογία και σε συγγενείς περιοχές έρευνας. Το Γενικό Πρόγραμμα εστιάζει κατά κύριο λόγο στην παροχή υποτροφιών για εκπαίδευση, διδασκαλία και έρευνα και τη διενέργεια διεθνών μαθημάτων, συνεδρίων και πρακτικών workshops σε όλες σχεδόν τις περιοχές των Βιοϊατρικών Επιστημών.

To Γενικό Πρόγραμμα εκτελείται  από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Μοριακής Βιολογίας- European Molecular Biology Organization (ΕΜΒΟ). Ο ΕΜΒΟ είναι μια Επιστημονική Οργάνωση της οποίας νέα μέλη εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τα ενεργά μέλη και αποτελεί ίσως την πλέον επιφανή διεθνή ακαδημία στον χώρο των Βιοϊατρικών Επιστημών. Οι Υποτροφίες EMBO (ΕΜΒΟ Fellowships) που χορηγούνται σε νέους επιστήμονες Κ-Μ του EMBC για εκπαίδευση και διεξαγωγή έρευνας σε χώρα άλλη από τη χώρα προέλευσής τους (κριτήριο mobility), είναι από τις πλέον ανταγωνιστικές και τιμητικές υποτροφίες διεθνώς στο πεδίο των Βιοϊατρικών Επιστημών. Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι για τις υποτροφίες ΕΜΒΟ είναι μόνο κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος από Κ-Μ του EMBC.

O EMBO εκπροσωπεί περισσότερους από 1700 κορυφαίους ερευνητές του κλάδου ενώ βασικοί στόχοι του Οργανισμού είναι η υποστήριξη υποσχόμενων και αρίστων ερευνητών σε όλα τα στάδια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Επιπλέον, σκοπό έχει να ενεργοποιεί και να ενθαρρύνει δράσεις ανταλλαγής, διάχυσης  και επικοινωνίας της επιστημονικής πληροφορίας και γνώσης και  να υποστηρίζει ενέργειες προς την κατεύθυνση της δημιουργίας κατάλληλου περιβάλλοντος σε ευρωπαϊκό επίπεδο  όπου τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας και οι ερευνητές θα έχουν τη δυνατότητα να μεγιστοποιούν την επιστημονική τους απόδοση.

Ο Οργανισμός ενθαρρύνει τους νέους επιστήμονες να εξελίσσουν τις επιστημονικές τους δραστηριότητες και το περιεχόμενο της έρευνάς τους, να προάγουν τη διεθνή τους αναγνωρισιμότητα, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει τις δυνατότητες κινητικότητας και ανταλλαγής στα πλαίσια συνεργασιών.  Ειδικά Μαθήματα, Τεχνικές Ημερίδες και Συνέδρια όπως και οι EMBO δημοσιεύσεις δίνουν τη δυνατότητα δημοσιοποίησης και διάχυσης των πιο πρόσφατων ερευνητικών αποτελεσμάτων, ενώ παράλληλα προσφέρουν δυνατότητες εκπαίδευσης σε μεθοδολογίες και τεχνικές έτσι ώστε να επιτυγχάνονται υψηλά επίπεδα προδιαγραφών και προτύπων αριστείας στην επιστημονική και ερευνητική πρακτική. Επιπλέον, ο ΕΜΒΟ υποστηρίζει τη διαμόρφωση επιστημονικής πολιτικής αναζητώντας και συλλέγοντας την αναγκαία πληροφορία της επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας και παρακολουθώντας συστηματικά τις επιστημονικές τάσεις στην Ευρώπη.

O EMBO υποστηρίζει ταλαντούχους ερευνητές, που επιλέγονται μέσω μίας αμερόληπτης και αντικειμενικής διαδικασίας επιτρέποντάς τους να υλοποιήσουν σπουδαία επιστημονικά επιτεύγματα.  Το πραγματικά διευρυμένο  επιστημονικό πεδίο και  ο σκοπός του Οργανισμού όπου καλύπτεται ένα ευρύτατο φάσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων στις επιστήμες ζωής και σε συνδυασμό με την εκτεταμένη γεωγραφική κάλυψη και συμμετοχή της επιστημονικής κοινότητας  που απαριθμεί πάνω από 1700 μέλη και συνδεδεμένα μέλη που επιπλέον πολλά από αυτά είναι επιστήμονες παγκόσμιας εμβέλειας και επιστημονικού κύρους – τοποθετεί τον Οργανισμό σε μία άριστη θέση ώστε να υπηρετεί την ευρωπαϊκή ερευνητική κοινότητα των επιστημών ζωής.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

EMBC: embc.embo.org

EMBO: http://www.embo.org

 

Εθνικοί Εκπρόσωποι:

Καθ. Σπύρος Γεωργάτος (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) (sgeorgat@gmail.com)

Κα Παναγιώτα Κατσαφάνα (ΓΓΕΤ) (pkatsafana@gsrt.gr)

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0