Μενού Επιλογών

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / ΕΙΕ

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)

Το Εθνικό 'Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), ένα από τα μεγαλύτερα Ελληνικά Ερευνητικά Κέντρα, είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο ιδρύθηκε το 1958  και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

Σήμερα, το ΕΙΕ απαρτίζεται από τα ακόλουθα ερευνητικά Ινστιτούτα και δομές:

  • Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) με αντικείμενο την έρευνα της ιστορίας και του πολιτισμού του ελληνικού χώρου και των περιοχών που έδρασε ο Ελληνισμός, από την προϊστορική αρχαιότητα μέχρι και τη σύγχρονη εποχή.                                                                                                          
  • Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας (ΙΒΦΧΒ)  το οποίο λειτουργεί σαν εστιακό σημείο καινοτομίας μοναδικό στην Ελλάδα, και  δραστηριοποιείται στη διεπιφάνεια Χημείας και Βιολογίας μέσα από σύγχρονη διεπιστημονική προσέγγιση θεμάτων αιχμής για την υγεία, την έρευνα σε ανάπτυξη φαρμάκων και βιοδεικτών και τη βιοτεχνολογία.  
  • Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) το οποίο προωθεί επιλεγμένα πεδία έρευνας στην πειραματική και υπολογιστική/θεωρητική χημεία και φυσική, με έμφαση στα νανοϋλικά με προηγμένη λειτουργικότητα για την μετατροπή και αποθήκευση ενέργειας, τη φωτονική και άλλες ηλεκτροχημικές εφαρμογές.                                                                                             
  • Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) το οποίο αποτελεί επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ως υποδομή εθνικής εμβέλειας, το ΕΚΤ έχει θεσμικό ρόλο τη συλλογή, οργάνωση και διάχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφορίας, εντός και εκτός της χώρας. Παράλληλα, παρέχει πληροφόρηση για θέματα έρευνας και καινοτομίας, και υποστηρίζει τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Στην εξηντάχρονη πορεία του, το ΕΙΕ αποτελεί θεσμό εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης της ελληνικής επιστήμης και κοινωνίας με πρωτοπόρο ερευνητικό έργο που εξασφαλίζει τη διεθνή παρουσία της χώρας και ενθαρρύνει την εξωστρέφεια και την επιστημονική ανάπτυξη. Ο διττός χαρακτήρας του, με την επιτυχημένη συνύπαρξη των Ανθρωπιστικών και Θετικών Ινστιτούτων, αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα και επίτευγμα θέτοντας το ΕΙΕ σε επίπεδο ανάλογων διεθνούς  φήμης οργανισμών.

Η επιστημονική αριστεία σε διεθνές επίπεδο, η ενίσχυση της ερευνητικής και εκπαιδευτικής αποστολής του Ιδρύματος, η προώθηση της καινοτομίας και η σύνδεση με την οικονομία και την κοινωνία αποτελούν κύριες επιδιώξεις του ΕΙΕ.

Tο ΕΙΕ αποτελεί φορέα με σημαντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες απευθύνονται στην ερευνητική, φοιτητική, εκπαιδευτική & μαθητική κοινότητα καθώς και στο ευρύ κοινό. Το 2015, ξεκίνησε και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ», το οποίο αποτελεί το πρώτο μεταπτυχιακό που βασίζεται στη συνεργασία ερευνητικού κέντρου και ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), ενώ τον Απρίλιο του 2016 υπεγράφη Πρωτόκολλο Συνεργασίας και με το ΕΑΠ.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την καινοτομία, τη μεταφορά της τεχνολογίας και την  Επιχειρηματικότητα,  το ΕΙΕ δραστηριοποιείται έντονα προς αυτές τις κατευθύνσεις μέσω της κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας εφευρέσεων, παροχής υπηρεσιών στην βιομηχανία και της δημιουργίας spin-off εταιρειών.
 

           

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: +30 210 7273516 & 526
Fax: +30 210 7246618
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eie@eie.gr
Διεύθυνση:  Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα
Τ.Κ.11635
Site: www.eie.gr

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0