Μενού Επιλογών

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ)

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Φορέων
Φορέας:
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ε.Ι.Ε.
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
27530/16-02-2018
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Έναρξη Ισχύος:
20/2/2018
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
16/4/2018
Ημερομηνία καταχώρησης:
20/2/2018

Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», με τα στοιχεία ΑΔΑ: ΩΑΟΝ4653ΠΣ-ΖΘΣ, η «Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ),  με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων την Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 στη Γ.Γ.Ε.Τ., κατ΄ εφαρμογή της περ. 5 της παρ. Α του άρθρου 13α, της παρ. 1 του άρθρου 15,του άρθρου 16 και του άρθρου 18 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'258), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στην προκήρυξη περιγράφονται οι προϋποθέσεις και τα προσόντα διορισμού στην εν λόγω θέση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διάρκεια της θητείας κτλ. Παράκληση προς τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους ακολουθώντας με ακρίβεια τις οδηγίες της Προκήρυξης.

Αρμόδια υπάλληλος:  Α. Καρακουλάκη , τηλ.: 210-7458189, -232,   e-mail: a.karakoulaki@gsrt.gr

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0