Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Γ ΒΑΘΜΙΔΑΣ (ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΙΙΕ & ΙΘΦΧ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Φορέων
Φορέας:
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ε.Ι.Ε.
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Έναρξη Ισχύος:
3/12/2021
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
3/2/2022
Ημερομηνία καταχώρησης:
3/12/2021

1.    Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ερευνητή/τριας  Γ' βαθμίδας (Εντεταλμένου Ερευνητή / τριας) με γνωστικό  αντικείμενο «ΜΕΛΈΤΗ ΜΟΡΙΑΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΏΝ ΜΕ ΜΕΘΌΔΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ ΔΟΜΉΣ ΠΡΏΤΩΝ ΑΡΧΏΝ» στο Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΙΘΦΧ/ΕΡΕ/04-2021) ΑΔΑ: ΩΧΣ8469ΗΕΠ-ΟΡΘ 

2.    Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Γ' βαθμίδας (Εντεταλμένου Ερευνητή/ τριας) με γνωστικό  αντικείμενο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΈΣ ΜΈΘΟΔΟΙ ΣΕ ΥΛΙΚΆ ΓΙΑ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ Ή/ΚΑΙ ΦΩΤΟΝΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ» στο Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΙΘΦΧ/ΕΡΕ/05-2021) ΑΔΑ: ΨΛΓΘ469ΗΕΠ-Χ9Φ 

3.    Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ερευνητή/τριας  Γ' βαθμίδας (Εντεταλμένου Ερευνητή / τριας) με γνωστικό αντικείμενο «ΣΎΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΊΑ ΔΙΔΙΆΣΤΑΤΩΝ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΈΝΩΝ ΥΛΙΚΏΝ» στο Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΙΘΦΧ/ΕΡΕ/06-2021) ΑΔΑ: Ω0ΤΠ469ΗΕΠ-ΔΡΩ 

4.    Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Γ΄ βαθμίδας (Εντεταλμένου/ης Ερευνητή/τριας) με γνωστικό  αντικείμενο «KΟΙΝΩΝΙΚΉ ΙΣΤΟΡΊΑ ΤΗΣ ΝΕΌΤΕΡΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΊΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΚΡΆΤΟΥΣ ΈΩΣ ΤΗΝ ΈΝΑΡΞΗ ΤΟΥ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΊΟΥ ΠΟΛΈΜΟΥ» στο Ινστιτούτο  Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΤΝΕ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/3-2021) ΑΔΑ: 9Ω9Θ469ΗΕΠ-ΙΓ3 

5.   Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Γ΄ βαθμίδας (Εντεταλμένου/ης Ερευνητή/τριας) με γνωστικό  αντικείμενο «ΙΣΤΟΡΊΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΌΤΕΡΟΥΣ ΧΡΌΝΟΥΣ (ΈΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΈΣ ΠΗΓΈΣ)» στο Ινστιτούτο  Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΤΝΕ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/4-2021) AΔΑ: ΩΝΞΟ469ΗΕΠ-1Θ8

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά υποψηφιότητα, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr [6]), ΜΈΧΡΙ  ΤΗΝ ΠΈΜΠΤΗ 03.02.2022.

 

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0