Μενού Επιλογών

Προκήρυξη του ΙΤΕ - Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) για πλήρωση μίας (1) θέσης Ερευνητού Β ή Γ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο "Νανοϋλικά για εφαρμογές στην ενέργεια ή/και στο περιβάλλον"

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Φορέων
Φορέας:
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Ι.Τ.Ε.
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
616/31-7-2017
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Έναρξη Ισχύος:
1/8/2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
30/9/2017
Ημερομηνία καταχώρησης:
1/8/2017

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) - Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ).προκηρύσσει μία (1) θέση ερευνητή Β’ Γ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο "Νανοϋλικά για εφαρμογές στην ενέργεια ή/και στο περιβάλλον".

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (να εσωκλείεται και αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή):

  • αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή
  • ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφορών (σφραγίδα ταχυδρομείου ή αποδεικτικό αποστολής εταιρείας ταχυμεταφορών έως την καταληκτική ημερομηνία) στην παρακάτω διεύθυνση:

            ΙΗΔΛ/ΙΤΕ

            Υπόψη: κ. Λία Παπαδοπούλου

            Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών

            700 13 Ηράκλειο, ΚΡΗΤΗ

            Τηλ. 2810 391300 ή 391303

  • με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση: liap@iesl.forth.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 30/9/2017.

Σχετικά αρχεία

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0