Μενού Επιλογών

Προκήρυξη πλήρωσης τριών (3) θέσεων Ερευνητών Β βαθμίδας του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Φορέων
Φορέας:
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" (ΕΚΕΦΕ "Δ" )
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
100/2017-3632/1-9-2017
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Έναρξη Ισχύος:
15/9/2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
13/10/2017
Ημερομηνία καταχώρησης:
18/9/2017

Το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» προκηρύσσει : 

Μια (1) θέση ερευνητή Β' Βαθμίδας, στο Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής  (ΙΠΣΦ), μετά από κρίση ειδικής επιτροπής,  με γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων» .

Μία (1) θέση ερευνητή Β' Βαθμίδας, στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ), μετά από κρίση ειδικής επιτροπής,  με γνωστικό αντικείμενο: «Αισθητήρες Πυριτίου και Νανοσυστήματα» .

Μία (1) θέση ερευνητή Β' Βαθμίδας, στο Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών (ΙΒΕ), μετά από κρίση ειδικής επιτροπής,  με γνωστικό αντικείμενο: «Ρύθμιση γονιδιακής έκφρασης» .

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, την αίτηση υποψηφιότητας για την α.π. 100/2017-3632/1-9-2017 Προκήρυξη (στην οποία θα αναφέρεται η θέση με το γνωστικό αντικείμενο), συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς το Τμήμα Γραμματείας (Κεντρικό Πρωτόκολλο) του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", μέχρι την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 15:00 στην κατωτέρω Διεύθυνση:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 27, 153 41 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ.: 210 650 3031 κ. Ξένη Δούκα.
Η παρούσα προκήρυξη βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» http://www.demokritos.gr.


 

Σχετικά αρχεία

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0