Μενού Επιλογών

Προκήρυξη του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ για πλήρωση μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ βαθμίδας

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Φορέων
Φορέας:
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Ι.Τ.Ε.
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
2284/19-9-2017
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Έναρξη Ισχύος:
20/9/2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
3/11/2017
Ημερομηνία καταχώρησης:
20/9/2017

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)/ Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής

προκηρύσσει

Μία (1) θέση Ερευνητή Γ΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Προηγμένες τεχνικές μελέτης και βελτίωσης περιβαλλοντικών συστημάτων».

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
- Αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
- Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση: vergi@iceht.forth.gr
- Ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφορών (σφραγίδα ταχυδρομείου ή αποδεικτικό αποστολής εταιρείας ταχυμεταφορών έως την καταληκτική ημερομηνία) στην κατωτέρω διεύθυνση. Να εσωκλείεται και αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή.
ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
Οδός Σταδίου, Πλατάνι, 265 04 Πάτρα
Υπόψη Π. Βέργη
Τηλ. 2610 965206
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 3 Νοεμβρίου 2017.

Σχετικά αρχεία

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0