Μενού Επιλογών

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων μεταδιδακτόρων που θα απασχοληθούν στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ. μέσω σύναψης σύμβασης έργου

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Φορέων
Φορέας:
Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ / Ε.Ι.Π.
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Έναρξη Ισχύος:
22/7/2021
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
30/9/2021
Ημερομηνία καταχώρησης:
22/7/2021

Ημερομηνία αρχικής δημοσίευσης : 07-07-2021

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι.Π.) προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων μεταδιδακτόρων στο πλαίσιο του έργου 1019, με τίτλο: «Development of a multi-parametric morphofunctional platform to uncover disease mechanisms and druggable targets in patient derived cells: study of neuron-glia dynamics in alpha synuclein-mediated pathologies» (DiseasePHENOTarget), η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση της “1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για μέλη ΔΕΠ και Eρευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας”.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2021, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: prosopiko@pasteur.gr.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης «DiseasePHENOTarget PD1» ή «DiseasePHENOTarget PD2» για την Πράξη με τίτλο “Development of a multi-parametric morphofunctional platform to uncover disease mechanisms and druggable targets in patient derived cells: study of neuron-glia dynamics in alpha synuclein-mediated pathologies” (DiseasePHENOTarget)» (όπως αυτός αναφέρεται στον πίνακα του Παραρτήματος, αντιστοίχως).
Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Αιτήσεις, οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά σε κωδικό θέσης δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην αίτηση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

Πηγή αρχικής δημοσίευσης :εδώ

Πηγή ανακοίνωσης παράτασης : εδώ

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0