Μενού Επιλογών

Προκηρύξεις τριών (3) θέσεων ερευνητών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Φορέων
Φορέας:
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ε.Ι.Ε.
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Έναρξη Ισχύος:
15/7/2021
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
14/9/2021
Ημερομηνία καταχώρησης:
15/7/2021

1. Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Β΄ βαθμίδας (Κύριου/ας Ερευνητή/τριας) με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ιστορία της ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου» στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΤΕΡΑ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/2-2021) (ΑΔΑ: 6ΜΥΓ469ΗΕΠ-6ΣΚ).

2.Προκήρυξη μίας θέσης Ερευνητή/τριας Β’ βαθμίδας (Κύριου/ιας Ερευνητή/τριας) με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και σύνθεση οργανικών συζυγιακών πολυμερών και εφαρμογές» στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΙΧΒ/ΕΡΕ/01-2021).

3. Προκήρυξη μιας ( 1) θέσης Ερευνητή/τριας Β' βαθμίδας (Κύριου/ιας Ερευνητή / τριας) με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακευτική χημεία με έμφαση στη σύνθεση και ανάπτυξη βιοδραστικών στοχευμένων μορίων» στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΙΧΒ/ΕΡΕ/02-2021).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά υποψηφιότητα, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr), μέχρι  14.09.2021.

 

 

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0