Μενού Επιλογών

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Β' βαθμίδας στο ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ με γνωστικό αντικείμενο: «Προηγμένες τεχνικές μελέτης και βελτίωσης περιβαλλοντικών συστημάτων»

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Φορέων
Φορέας:
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Ι.Τ.Ε.
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Έναρξη Ισχύος:
26/7/2021
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
30/9/2021
Ημερομηνία καταχώρησης:
26/7/2021

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) - Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής, προκηρύσσει Μία (1) θέση Ερευνητή Β’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Προηγμένες τεχνικές μελέτης και βελτίωσης περιβαλλοντικών συστημάτων».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση της υποψηφιότητάς τους και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr/.
 
Η καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι η 30 Σεπτεμβρίου 2021.
 
Η μη υποβολή της Αίτησης υποψηφιότητας και των δικαιολογητικών με τον ανωτέρω τρόπο και εντός της ανωτέρω ημερομηνίας συνιστά λόγο απαράδεκτου της αίτησης.

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0