Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Αρχείο προκηρύξεων πλήρωσης θέσεων φορέων

Πίνακας για την παρουσίαση των προκηρύξεων. Ο πίνακας περιέχει τις στήλες: Αύξων αριθμός, Ημερομηνία,Τίτλος.Περιέχει 293 εγγραφές ταξινομημένες ανά ημερομηνία.
Ημερομηνία έναρξης Τίτλος
23/12/2021 Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Γ βαθμίδας (Εντεταλμένου/ης Ερευνητή/τριας) με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία των σχέσεων Βυζαντίου και Δύσης, 12ος-15ος αιώνας» στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ)
22/12/2021 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Ερευνών (ΙΒΕ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
07/12/2021 Πρόσκληση για την πλήρωση μίας (1) θέσης μεταδιδάκτορα για Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, στο πλαίσιο της "1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για μέλη ΔΕΠ και Eρευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας"
06/12/2021 Πρόσκληση πλήρωσης μίας (1) θέσης υποψηφίου διδάκτορα για το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
03/12/2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Γ ΒΑΘΜΙΔΑΣ (ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΙΙΕ & ΙΘΦΧ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
02/12/2021 Προκήρυξη (1) θέσης ΠΕ/ ΤΕ Διοικητικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης για τη στελέχωση του Γραφείου Ανθρωπίνων Πόρων για το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
22/11/2021 Προκήρυξη μίας (1) θέσης τεχνικού εργαστηρίου για το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
16/11/2021 Προκήρυξη μίας (1) θέσης Βιολόγου ή Χημικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
05/11/2021 Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ
27/10/2021 Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Βιοϊατρική Μηχανική», για το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του ΙΤΕ

Εγγραφές: |1-10|                             

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0