Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Εγκριση οριστικών Πινάκων Κατάταξης και Καταλόγου των προς χρηματοδότηση προτάσεων στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών.

Ημερομηνία δημοσίευσης:
22/3/2018
Ημερομηνία καταχώρησης:
22/3/2018

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 47894/Ι2/22.3.2018 (ΑΔΑ:ΨΞ6Η4653ΠΣ-5ΑΧ) Απόφαση Έγκρισης οριστικών Πινάκων Κατάταξης και Καταλόγου των προς χρηματοδότηση προτάσεων για τις Επιστημονικές Περιοχές Έρευνας:

  • «Α.Φυσικές Επιστήμες»
  • «Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστημών Υγείας)»
  • «Δ. Γεωπονικές Επιστήμες»
  • «Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας»
  • «ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες»
  • «Ζ.Ανθρωπιστικές Επιστήμες (και Τέχνες)»
  • «Η. Περιβάλλον και Ενέργεια»,

 στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών. 

Θα ακολουθήσει η ηλεκτρονική αποστολή εγκριτικής επιστολής προς τους Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες των οποίων οι προτάσεις εγκρίνονται προς χρηματοδότηση για την υποβολή στη ΓΓΕΤ των απαραίτητων δικαιολογητικών σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής της Δράσης.

Σε περίπτωση παραίτησης ή μη υποβολής όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών ή εάν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών ότι δεν πληρούνται κάποιες από τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με την προκήρυξη της Δράσης, η Υπηρεσία δύναται να καλέσει τον/την αμέσως επόμενο/η Υποψήφιο σύμφωνα με τον οριστικό Πίνακα Κατάταξης.

Επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για τους Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης για την Επιστημονική Περιοχή «Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογικές Επιστήμες» . 

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0