Μενού Επιλογών

Επιχειρηματική Ανακάλυψη

Πίνακας για την παρουσίαση των κατηγοριών.Ο πίνακας περιέχει τη στήλη:Τίτλος.Περιέχει "1 εγγραφές.
Εξειδίκευση δράσης "Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ"

Περιγραφή

Για τους θεματικούς τομείς που έχουν αναδειχτεί ως τομείς προτεραιότητας, η ΓΓΕΤ προχωρεί στην περαιτέρω εξειδίκευσή τους μέσα από τη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης (entrepreneurial discovery), την εξεύρεση δηλαδή νέων επιχειρηματικών ευκαιριών για την αξιοποίηση της γνώσης και την  ενσωμάτωσή της σε αλυσίδες αξίας. Η επιχειρηματική ανακάλυψη είναι μια συμμετοχική, δυναμική διαδικασία εντοπισμού και προτεραιοποίησης κρίσιμων δραστηριοτήτων που συνδέουν την έρευνα και την καινοτομία με την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία, αξιοποιώντας τις ιδιαιτερότητες και δυνατότητες της χώρας αλλά και της κάθε περιφέρειάς της. Επιτυγχάνεται μέσω της δομημένης διαβούλευσης με όλους τους παράγοντες που συγκροτούν το οικοσύστημα καινοτομίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ενώ  πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάδειξη των τεχνολογικών προτεραιοτήτων έχουν οι επιχειρήσεις και οι παραγωγικοί φορείς γενικότερα.

Οι Πλατφόρμες καινοτομίας  αποτελούν τους βασικούς πυρήνες της διαβούλευσης   συγκεντρώνοντας εκπροσώπους από τις επιχειρήσεις του κλάδου ή του τομέα, τα ερευνητικά κέντρα, τα Πανεπιστήμια, τους τεχνολογικούς φορείς, χρηματοδοτικούς οργανισμούς, συναρμόδια  Υπουργεία και Περιφέρειες.  Η ΓΓΕΤ προχώρησε στη σύσταση και λειτουργία 8 Πλατφορμών Καινοτομίας στους αντίστοιχους τομείς προτεραιότητας  της Εθνικής Στρατηγικής  Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Στην πρώτη περίοδο επιχειρηματικής ανακάλυψης που πραγματοποιήθηκε το 2013-15, τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων των πλατφορμών απετέλεσαν την πρώτη ύλη για μια μεγαλύτερη εστίαση και κατ’ αρχήν  εξειδίκευση δραστηριοτήτων, οι οποίες αποτυπώνονται ως προτεραιότητες της τρέχουσα έκδοσης της Στρατηγικής. Εκτός από την εμβάθυνση σε κάθε τομέα, επιχειρήθηκε και  η  ανάδειξη  συνεργειών μεταξύ των τομέων, με στόχο να επιτευχθεί μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία από τις παρεμβάσεις.  Επίσης, εντοπίσθηκε και ένα σύνολο αναδυόμενων τομέων με σημαντική δυναμική και προοπτικές ανάπτυξης καινοτομιών και νέων ευκαιριών. 

Ωστόσο, η επιχειρηματική ανακάλυψη είναι μια διαδικασία δυναμική και εξελικτική, η οποία θα εφαρμοστεί σε όλη την διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-20. Για το λόγο αυτό χρειάσθηκε να θεσπίσθηκε ένας μηχανισμός εφαρμογής της σε σταθερή βάση, με καλύτερη οργάνωση, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αλλά και ευρύτερη  κινητοποίηση.

Για το σκοπό αυτό, κατά τη δεύτερη περίοδο επιχειρηματικής ανακάλυψης που ξεκίνησε στα τέλη του 2015, για κάθε Πλατφόρμα Καινοτομίας ορίσθηκε ολιγομελής Συμβουλευτική Ομάδα η οποία απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες με σημαντική δραστηριότητα στον τομέα, προερχόμενους τόσο από τον παραγωγικό όσο και από τον ερευνητικό χώρο. Στα μέλη της συμβουλευτικής ομάδας περιλαμβάνονται εκπρόσωποι δυναμικών επιχειρήσεων του τομέα, ερευνητές με σημαντική δραστηριότητα, εθνικοί εκπρόσωποι στις επιτροπές του Ορίζοντα 2020, και γενικότερα άτομα που έχουν  επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσφορά στην λειτουργία των πλατφορμών. 

Για κάθε Πλατφόρμα  ορίσθηκε επίσης  Επιστημονικός Υπεύθυνος στέλεχος της ΓΓΕΤ ή από τα εποπτευόμενα ερευνητικά κέντρα, κάτοχος  μεταπτυχιακού ή /και διδακτορικού διπλώματος με κατάλληλη ειδικότητα. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος αναλαμβάνει τον συντονισμό,  οργάνωση και λειτουργία της πλατφόρμας σε συνεργασία με την Συμβουλευτική Ομάδα του τομέα και την αρμόδια Διεύθυνση/ Τμήμα  Προγραμματισμού της ΓΓΕΤ.

Κύριο μέλημα των Συμβουλευτικών Ομάδων είναι η διαμόρφωση εισηγήσεων προς την  αντίστοιχη πλατφόρμα για τα διετή Προγράμματα Εργασίας του συγκεκριμένου τομέα αρμοδιότητας της πλατφόρμας, τα οποία θα περιέχουν τις προτεραιότητες του τομέα, τους στόχους, τους δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν, το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων, καθώς και τις δράσεις του τομέα (προκηρύξεις), συμπεριλαμβανομένων των μέσων εφαρμογής και του προϋπολογισμού.

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0