Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Συντονιστής

Περιγραφή

Ελένη,Τσανάκα

Στέλεχος ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Προϊσταμένη Μονάδας Β2

Τηλ. 213 1300180, Email: e.tsanaka@gsrt.gr

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0