Μενού Επιλογών

Ανακοινώσεις

Πίνακας για την παρουσίαση των ανακοινώσεων.Ο πίνακας περιέχει τις στήλες Ημερομηνία και Τίτλος. Περιέχει 20 εγγραφές.
Ημερομηνία Τίτλος
16/10/2018 Συνολική Παρουσίαση των ερευνητικών έργων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και χρηματοδοτήθηκαν από την ΓΓΕΤ και την ΕΥΔΕ/ΕΤΑΚ
26/09/2018 Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή κλήρωσης απο την Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας(Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018)
12/09/2018 Ανακοίνωση του Β' Κύκλου για την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
09/08/2018 Αλλαγή τηλεφώνων της ΓΓΕΤ
30/07/2018 Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή κλήρωσης απο την Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων (Τρίτη 31 Ιουλίου 2018)
18/06/2018 Οδηγός Κανόνων Πληροφόρησης-Επικοινωνίας της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, για τους Δικαιούχους του «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
14/06/2018 Προκήρυξη Ανοιχτού «Συνοπτικού» Διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αποτίμησης Συμμετοχής της ΓΓΕΤ στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία ΕΥΡΗΚΑ»
07/06/2018 Προκήρυξη παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Μελέτη αλληλεπίδρασης της Εθνικής RIS με άλλα εθνικά ή διεθνή Προγράμματα»
15/05/2018 Aνακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων πιστοποίησης δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων χρήσης 2017 και χορήγηση σχετικής βεβαίωσης
16/04/2018 Δυνατότητα ολοκλήρωσης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας», λόγω αντιμετώπισης προβλημάτων
30/03/2018 Υποβολή σχολίων στο πλαίσιο της ανοιχτής διαβούλευσης για την Έξυπνη Εξειδίκευση
28/03/2018 Ζωντανή μετάδοση της εκδήλωσης «Ανοικτή Διαβούλευση για την Έξυπνη Εξειδίκευση», Αθήνα, 30 Μαρτίου 2018
21/03/2018 Παρέμβαση ΙΙ - Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών για την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης για τα ερευνητικά έργα του Συμπληρωματικού Προσωρινού καταλόγου δυνητικών δικαιούχων της Παρέμβασης ΙΙ
14/03/2018 Save the day (EquiFund - Athens 2018, Onassis Cultural Centre, 16 April 2018)
01/03/2018 Ανακοίνωση της ΕΕ για δημιουργία Strategic Forum for Important Projects of Common European Interest (IPCEI)
27/02/2018 Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή κλήρωσης απο την Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας (Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018)
23/02/2018 Υποβολή ενστάσεων δικαιούχων στο πλαίσιο της Δράσης «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας - Παράταση και Τροποποίηση» με Κωδικό ΟΠΣ 1955 , στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
15/02/2018 Για πρώτη φορά οι επενδύσεις για την έρευνα και την καινοτομία στην Ελλάδα, φθάνουν το 1 τοις εκατό του ΑΕΠ
12/02/2018 Ερωτηματολόγιο προς Φορείς (Ερευνητικούς Οργανισμούς και Επιχειρήσεις) για την Βελτίωση και τον Εξορθολογισμό των Προτεραιοτήτων της Δράσης «Ερευνώ-Καινοτομώ-Δημιουργώ» στον θεματικό τομέα «Πολιτισμός-Τουρισμός-Δημιουργικές Βιομηχανίες»
07/02/2018 Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων της Δράσης "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ- Β ΚΥΚΛΟΣ"

Εγγραφές: |1-20|                         

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0