Μενού Επιλογών

Ανακοινώσεις

Πίνακας για την παρουσίαση των ανακοινώσεων.Ο πίνακας περιέχει τις στήλες Ημερομηνία και Τίτλος. Περιέχει 20 εγγραφές.
Ημερομηνία Τίτλος
14/03/2018 Save the day (EquiFund - Athens 2018, Onassis Cultural Centre, 16 April 2018)
01/03/2018 Ανακοίνωση της ΕΕ για δημιουργία Strategic Forum for Important Projects of Common European Interest (IPCEI)
27/02/2018 Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή κλήρωσης απο την Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας (Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018)
23/02/2018 Υποβολή ενστάσεων δικαιούχων στο πλαίσιο της Δράσης «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας - Παράταση και Τροποποίηση» με Κωδικό ΟΠΣ 1955 , στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
15/02/2018 Για πρώτη φορά οι επενδύσεις για την έρευνα και την καινοτομία στην Ελλάδα, φθάνουν το 1 τοις εκατό του ΑΕΠ
12/02/2018 Ερωτηματολόγιο προς Φορείς (Ερευνητικούς Οργανισμούς και Επιχειρήσεις) για την Βελτίωση και τον Εξορθολογισμό των Προτεραιοτήτων της Δράσης «Ερευνώ-Καινοτομώ-Δημιουργώ» στον θεματικό τομέα «Πολιτισμός-Τουρισμός-Δημιουργικές Βιομηχανίες»
07/02/2018 Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων της Δράσης "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ- Β ΚΥΚΛΟΣ"
01/02/2018 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020
26/01/2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (54ΕΣ/2018) για την πλήρωση της θέσης Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 (Α’ 33), όπως ισχύουν
23/01/2018 Προκήρυξη νέας δράσης στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 με τίτλο «SU-ICT-03-2018: Establishing and operating a pilot for a Cybersecurity Competence Network to develop and implement a common Cybersecurity Research & Innovation Roadmap»
19/01/2018 Ανοικτή διαβούλευση στο πλαίσιο των Πλατφορμών Καινοτομίας
10/01/2018 Σχετικά με την επικείμενη Προκήρυξη της δράσης «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας»
09/01/2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης προς την ΓΓΕΤ σε θέματα ένταξης, υλοποίησης και ολοκλήρωσης έργων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020
21/12/2017 Ευχές εκ μέρους της Γ.Γ Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ. Μ. Κυπριανίδου
21/12/2017 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τις υποτροφίες δικαιούχων της 1ης προκήρυξης του ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους/φιες Διδάκτορες
15/12/2017 Σε συνέχεια της από 15/11/2017 ενημέρωσης σχετικά με την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Αξιολόγησης της 1ης προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών.
11/12/2017 Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας της Δράσης "Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»"
08/12/2017 Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για τη Δράση "Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»" 2η έκδοση
07/12/2017 Εγχειρίδιο ΠΣΚΕ για τη υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης των Ειδικών Δράσεων «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» 2η έκδοση
29/11/2017 Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τη Δράση "Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»"

Εγγραφές: |1-20|                        

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0