Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Αρμοδιότητες ΕΛΙΔΕΚ

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)  ιδρύθηκε με  την ψήφιση του ν.4429/21-10- 2016 «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ /199), ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Σκοπός του ιδρύματος είναι, σε πρώτη φάση, η χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων και η χορήγηση υποτροφιών στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής για την υποστήριξη της Έρευνας και Καινοτομίας που διεξάγονται στη χώρα. Δικαιούχοι των χρηματοδοτήσεων θα είναι οι δημόσιοι ακαδημαϊκοί, ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς της χώρας.

Το ΕΛΙΔΕΚ  βασίζεται για το διάστημα 2016-2020, σε κεφάλαια συνολικού ύψους 240 εκατ. ευρώ,  εκ των οποίων, τα 180 εκατ. ευρώ προέρχονται από χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, και τα 60 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ.

Το Ίδρυμα διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον αρμόδιο για ζητήματα έρευνας και καινοτομίας Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Κατά τα πρότυπα άλλων εθνικών οργανισμών χρηματοδότησης της έρευνας, η δομή του ΕΛΙΔΕΚ είναι ανεξάρτητη από αυτές των Υπουργείων και ορίζεται από τους εν δυνάμει δικαιούχους του, δηλαδή τα ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα. Ειδικότερα, η ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της χώρας  θα εκλέγει τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του ΕΛΙΔΕΚ, από την οποία θα προκύπτει το Επιστημονικό Συμβούλιο και, εν συνεχεία, ο Διευθυντής του.  Η  στελέχωση και λειτουργία του ΕΛΙΔΕΚ δεν θα  επιφέρει  πρόσθετο δημοσιονομικό  κόστος καθώς η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ιδίου του Ιδρύματος.

Η οικονομική λειτουργία του Ιδρύματος και η εκ μέρους του χρηματοδότηση των ερευνητικών προγραμμάτων θα πραγματοποιείται με βάση τις αρχές της εξαιρετικής ακαδημαϊκής επίδοσης, της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της χρηστής οικονομικής διαχείρισης. Οι κανόνες χρηματοδότησης από το ΕΛΙΔΕΚ θα είναι απλοί και προσαρμοσμένοι στη δυναμική που διέπει την Έρευνα, απαλλαγμένοι από γραφειοκρατικές διαδικασίες, και με γνώμονα τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0