Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Στρατηγική Ευφυούς Εξειδίκευσης

Γενικά |  |  | 


Πίνακας για την παρουσίαση των κατηγοριών.Ο πίνακας περιέχει τη στήλη:Τίτλος.Περιέχει "4 εγγραφές.
Εθνική Στρατηγική RIS
Εκδηλώσεις
Κείμενα που συμβάλλουν στην διαμόρφωση στρατηγικής
Συμβολή ΕΣΕΤ-ΤΕΣ

Περιγραφή

 

«Έξυπνη εξειδίκευση σημαίνει εντοπισμός των μοναδικών χαρακτηριστικών και μέσων κάθε χώρας και περιφέρειας, επισημαίνοντας τα συγκριτικά  ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά τους, και συγκεντρώνοντας τοπικούς παράγοντες και πόρους γύρω από ένα όραμα για το μέλλον τους,  που άγεται από την αριστεία και την εξωστρέφεια».

H ΓΓΕΚ συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας αναπτυξιακής στρατηγικής για τη χώρα που βασίζεται στην έξυπνη εξειδίκευση έχοντας κύριο μοχλό την Έρευνα, την Τεχνολογία και την Καινοτομία (RIS3). Η στρατηγική αυτή σχεδιάζεται και υλοποιείται παράλληλα τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, μέσα από διεργασίες αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο επιπέδων.

Στο  εθνικό επίπεδο η ακολουθούμενη μεθοδολογία συνίσταται:

 • Στον εντοπισμό  δυναμικών θεματικών τομέων ή κλάδων που  αναμένεται να συμβάλουν στην προοπτική ανάπτυξης της χώρας. Οι τομείς αυτοί, όπως έχουν αναγνωρισθεί μέχρι σήμερα, είναι:
 1. Η Αγροδιατροφή
 2. Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
 3. Το Περιβάλλον και η Βιώσιμη Ανάπτυξη,
 4. Η Ενέργεια
 5. Η Υγεία και τα Φάρμακα,
 6. Τα Υλικά και οι Κατασκευές,
 7. Οι Μεταφορές και η Εφοδιαστική Αλυσίδα,
 8. Ο Πολιτισμός, ο Τουρισμός και οι Δημιουργικές Βιομηχανίες.
 • Στην περαιτέρω εξειδίκευση των παραπάνω τομέων/κλάδων και στον προσδιορισμό (με τη συμμετοχή των επιχειρήσεων και της ερευνητικής κοινότητας) δραστηριοτήτων (activities), που, αξιοποιώντας την Έρευνα, την Τεχνολογία και την Καινοτομία, μπορούν να προκαλέσουν διαρθρωτικές αλλαγές στις επιχειρήσεις του τομέα (π.χ. εκσυγχρονισμό, διαφοροποίηση και μετάβαση κ.λπ.) και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους.
 • Στην ανάδειξη των κρίσιμων ερευνητικών πεδίων/τεχνολογιών (και των κατάλληλων εργαλείων πολιτικής) που πρέπει να   περιληφθούν στην εθνική στρατηγική ΕΤΑΚ, λαμβάνοντας υπόψη και τις περιφερειακές στρατηγικές RIS3 που διαμορφώθηκαν  από τις Περιφέρειες.

Σε περιφερειακό επίπεδο, οι περιφέρειες και οι τοπικές κοινωνίες της χώρας καλούνται να αναγνωρίσουν, να δομήσουν και να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, να υποστηρίξουν την καινοτομία και να επικεντρώσουν τις επενδύσεις, ώστε με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών σε όλα τα στάδια, να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος μετασχηματισμός της τοπικής οικονομίας.

H όλη προσέγγιση είναι bοttom up, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις επιχειρήσεις που προσδιορίζουν νέες, καινοτομικές  δραστηριότητες και τις αντίστοιχες τεχνολογικές ανάγκες. Η παραπάνω διαδικασία αποτελεί το αντικείμενο της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης.

Τα αποτελέσματα των διεργασιών διαβούλευσης της κάθε περιφέρειας και οι αντίστοιχες περιφερειακές στρατηγικές RIS3 που προέκυψαν έως ήμερα, «διασυνδέονται»  με την  εθνική στρατηγική RIS3.

 

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0