Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Συνάντηση εργασίας με θέμα «Διαμόρφωση προτάσεων στρατηγικής και προτεραιοτήτων για την Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και κατάρτισης του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού/Smart Specialization Strategy-S3 για την περίοδο 2014-2020»

Ημερομηνία:
6/9/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ           
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣMOY

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ                 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού και κατάρτισης του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την περίοδο 2014 – 2020, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ), οργάνωσε συνάντηση εργασίας, την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2012 (9:00-17:00), στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, με συμμετοχή εκπροσώπων φορέων αναπτυξιακού σχεδιασμού των Περιφερειών, Υπουργείων, Ερευνητικών Κέντρων και Τεχνολογικών Φορέων.

 Στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 - 2020, η Έρευνα και η Καινοτομία θα βρεθούν στο επίκεντρο της Κοινοτικής χρηματοδότησης, καθώς τα κονδύλια που θα διατεθούν για ανταγωνιστικά προγράμματα στο τομέα αυτό μέσω του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020», αναμένεται να αυξηθούν από 50 δις ευρώ που είναι σήμερα (7ο ΠΠ), σε 80 δις ευρώ. Σε αυτά προστίθενται και τα κονδύλια που έχουν στόχο την ανάπτυξη των και την συνοχή των περιφερειών της Ε.Ε μέσω της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, όπου και εκεί η Έρευνα και η Καινοτομία αναδεικνύονται σε σημαντικούς τομείς προτεραιότητας, προκειμένου ένα Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. να λάβει Κοινοτική χρηματοδότηση.

Η συνάντηση αποτέλεσε σημείο εκκίνησης της ουσιαστικής διαβούλευσης που είναι απαραίτητη για την διαμόρφωση προτάσεων και προτεραιοτήτων σε θέματα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (Ε.ΤΑ.Κ) με έμφαση στην περιφερειακή διάσταση της καινοτομίας. Στόχευσε ταυτόχρονα, αφενός στην διαμόρφωση συνεργειών με άλλα Υπουργεία και ανάδειξη του καινοτομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα της έρευνας, αφετέρου δε στην ενημέρωση των φορέων αναπτυξιακού σχεδιασμού των Περιφερειών σχετικά με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής) σχετικά με την έννοια της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Strategy - S³).

Η ανταπόκριση των φορέων της Περιφέρειας, των ερευνητικών κέντρων και τεχνολογικών φορέων ήταν πολύ μεγάλη και η ενεργός συμμετοχή  τους στη συζήτηση που επακολούθησε ήταν εξαιρετικά χρήσιμη και εποικοδομητική

Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή και συνεχής και θα επεκταθεί και σε άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, έως την τελική διαμόρφωση των προτάσεων της Γ.Γ.Ε.Τ οι οποίες θα υποβληθούν στην αρμόδια υπηρεσία για τον συντονισμό και την οργάνωση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας μας για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Οι παρουσιάσεις και το υλικό της ημερίδας έχουν αναρτηθεί σε ειδικό σύνδεσμο στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ: www.gsrt.gr 
 

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0