Μενού Επιλογών

Εγχειρίδιο ΠΣΚΕ για τη υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης των Ειδικών Δράσεων «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» 2η έκδοση

Ημερομηνία:
7/12/2017

Εγχειρίδιο ΠΣΚΕ για τη υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης των Ειδικών Δράσεων «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» 2η έκδοση.

  • Οι αλλαγές/διευκρινίσεις σε σχέση με την  1η έκδοση του αρχείου Εγχειριδίου ΠΣΚΕ αφορούν σε στοιχεία των Ενοτήτων: Γ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ Π.Σ.Κ.Ε./ Δικαιώματα πρόσβασης έργου (σελ. 10), Ι.4.5 - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (σελ. 24), II.2.1 – ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σελ. 30), IV.1.1 -  ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΡΓΟΥ (σελ. 36) και IV.1.2 - ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΦΟΡΕΩΝ (σελ. 37).


 

 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0