Μενού Επιλογών

Απόφαση Παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020

Ημερομηνία:
28/9/2020

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η Α.Π. 5194/1171/A2/28.09.2020 (ΑΔΑ: 6ΚΛ246ΜΤΛΡ-92Θ) απόφαση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» - Κωδικός Πρόσκλησης 029ΚΕ - Α/Α ΟΠΣ 4397.  

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 και ώρα 16:00 με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 16:00.

Μπορείτε να δείτε την αρχική δημοσίευση εδώ.

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0