Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Ο ρόλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας

Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ) είναι το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας αρμόδιο για τη διαμόρφωση και υλοποίηση της εθνικής πολιτικής Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Το Συμβούλιο διορίζεται από την/τον Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και αναφέρεται κατ’ ευθείαν σ’ αυτήν/αυτόν. Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Συμβουλίου παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας συστάθηκε τον Μάιο του 2010 (με το άρθρο 46 του Νόμου 3848/2010). Ο Πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα μέλη του νέου ΕΣΕΤ ορίσθηκαν από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων τον Φεβρουάριο του 2014. Η σύνθεσή του είναι η ακόλουθη:

 • Ο Πρόεδρος, κ. Iωσήφ Σηφάκης, είναι καθηγητής στο École Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) και Διευθυντής του Centre de Recherche Integrative της Grenoble,  ακαδημαϊκός και έχει τιμηθεί με το βραβείο Τouring (αντίστοιχο των Νοbel στην πληροφορική).
 • Ο αντιπρόεδρος κ. Xρήστος  Ζερεφός, ομότιμος καθηγητής Παν/μίου Αθηνών και ακαδημαϊκός.
 • Ο  κ. Λουκάς Χριστοφόρου είναι ακαδημαϊκός ερευνητής και διευθυντής του τμήματος Ατομικής και Μοριακής Φυσικής Ακτινοβολιών (Radiation Physics) & κατέχει ως τακτικό μέλος την Εδρα Πειραματικής Φυσικής της Ακαδημίας Αθηνών.
 • Η κ. Άρτεμις Σιμοπούλου είναι Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Γενετικής Διατροφής και Υγείας των ΗΠΑ
 • Ο κ. Ιωάννης Ηλιόπουλος είναι επίτιμος καθηγητής στην École Normale Superieure στο Παρίσι.
 • Ο κ. Βασίλης Κωστόπουλος είναι καθηγητής του τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, του Παν/μίου Πατρών.
 • Ο κ. Κωνσταντίνος Μακρόπουλος είναι ομότιμος καθηγητής Σεισμολογίας του Παν/μίου Αθηνών.
 • Ο κ. Κωνσταντίνος Στεφανίδης είναι καθηγητής του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Παν/μίου Κρήτης.
 • Ο κ. Γεώργιος  Χρούσος είναι καθηγητής και Διευθυντής της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών.
 • Ο κ. Ευστάθιος Καλύβας είναι καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Παν/μίου Yale.
 • Ο κ. Αριστείδης Χατζής είναι αναπληρωτής καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου και Θεωρίας Θεσμών Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Εθνικού Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών.

Το ΕΣΕΤ έχει την ακόλουθη αποστολή :

 • Εισηγείται τους κύριους κατευθυντήριους άξονες πολιτικής στον τομέα της Έρευνας &Τεχνολογίας.
 • Αξιολογεί τις υποψηφιότητες και υποβάλλει εισηγήσεις στο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την επιλογή των Διευθυντών των Ερευνητικών Κέντρων τα οποία εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ
 • Γνωμοδοτεί προς το Υπουργείο Παιδείας για τη σύνθεση των εκλεκτορικών σωμάτων επιλογής Διευθυντών Ερευνητικών Ινστιτούτων
 • Γνωμοδοτεί για κάθε θέμα το οποίο παραπέμπεται σε αυτό από τον/την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Μέσω της εκπλήρωσης της αποστολής του, το ΕΣΕΤ αποβλέπει: 

 • Στην προώθηση και διατήρηση της αριστείας κατά τη διεξαγωγή κάθε είδους επιστημονικής έρευνας στην Ελλάδα, από τη «βασική» έως την «εφαρμοσμένη», σε όλο το φάσμα των επιστημονικών ειδικοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΣΕΤ αναγνωρίζει ότι η υψηλής ποιότητας βασική έρευνα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διασφάλιση ορθών προδιαγραφών στην εκπαίδευση, ενώ παράλληλα συνεισφέρει ουσιαστικά στην καθοδήγηση της εφαρμοσμένης έρευνας. Αντίστοιχα, η εφαρμοσμένη έρευνα μπορεί να εμπλουτίσει και να εμπνεύσει τη βασική έρευνα. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί στήριξη στα υψηλότατης στάθμης και στα πιο υποσχόμενα ερευνητικά έργα σε όλα τα πεδία των καλών τεχνών, των ανθρωπιστικών επιστημών, των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας, με έμφαση σε εκείνα τα έργα που μπορούν να δημιουργήσουν και να ενισχύσουν περιοχές αριστείας στον Ελληνικό ερευνητικό χώρο.
 • Στη στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και άλλους φορείς της Πολιτείας, προκειμένου να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός στρατηγικού σχεδίου για την Έρευνα και την Ανάπτυξη. Το σχέδιο αυτό θα οριοθετεί τις βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ερευνητικές προτεραιότητες και δράσεις, σε συνάρτηση με τα πλεονεκτήματα, τις ανάγκες και τις δυνατότητες της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας.
 • Στην ανάπτυξη εποικοδομητικού διαλόγου με την ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα της χώρας, ο οποίος θα συμβάλει στη επίτευξη των στόχων του Συμβουλίου.
 • Στην προώθηση δυναμικής διεθνούς συνεργασίας και στη διαμόρφωση ισχυρών δεσμών μεταξύ της ελληνικής και της διεθνούς ερευνητικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής ερευνητικής κοινότητας της διασποράς.
 • Στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης των Εθνικών Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων και στην προσαρμογή και εναρμόνισή τους στις τρέχουσες και τις μελλοντικές απαιτήσεις του χώρου της Έρευνας.
 • Στην καλλιέργεια κατάλληλου πλαισίου και νοοτροπίας για την ενδυνάμωση παραγωγικών και αποτελεσματικών συνεργασιών μεταξύ της Ελληνικής ερευνητικής κοινότητας στα πανεπιστήμια και τις βιομηχανίες και των δημόσιων, οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και θεσμών. Για το σκοπό αυτό, το Συμβούλιο θα βοηθήσει στον εντοπισμό και την ανάπτυξη συνεργασιών οι οποίες θα στοχεύουν στην ενίσχυση μιας βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή.Στην ενθάρρυνση πολιτικών και πρωτοβουλιών που προωθούν τη «συσπείρωση» ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, την ανάπτυξη ιδίων ερευνητικών δραστηριοτήτων στις επιχειρήσεις, καθώς και άλλων μορφών συνεργασίας προς αμοιβαίο όφελος.
 • Τέλος, το Συμβούλιο αποβλέπει στην εκπλήρωση των καθηκόντων του, όπου απαιτείται η γνώμη του, σε αξιολογήσεις και επιλογές, επί τη βάσει αντικειμενικών και διαφανών διαδικασιών και αξιοποιώντας κατά περίπτωση τις απόψεις εμπειρογνωμόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η επιδίωξη των στόχων αυτών επιβάλλεται να είναι ανεξάρτητη από πολιτικές πεποιθήσεις και κλαδικές προκαταλήψεις και χωρίς αποκλεισμούς να περιλαμβάνει όλους εκείνους που είναι αφοσιωμένοι στην αξιοκρατία, την αριστεία και στα υψηλότερα ηθικά και επιστημονικά πρότυπα.

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0