Μενού Επιλογών

ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι πολυμερείς συνεργασίες αποτελούν συμπράξεις μεταξύ Κρατών, περισσοτέρων των τριών, και εκφράζονται μέσω των συνεργατικών Ε&Τ προγραμμάτων.

Οι μορφές των πολυμερών συνεργασιών ποικίλουν. Μπορεί να είναι συνεργασίες υπουργικού επιπέδου (π.χ. Ο.Σ.Ε.Π., Οργανισμός Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου) ή συνεργασίες, οι οποίες αποφασίζονται αρχικά σε υπουργικό επίπεδο και υλοποιούνται από ερευνητές/επιστήμονες (π.χ. τα ERANETS).

Οργανισμός Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (Ο.Σ.Ε.Π.)

ή Black Sea Economic Cooperation  (B.S.E.C.)

Ιδρύθηκε από 11 χώρες το 1992, σε Σύνοδο Κορυφής στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για μια οικονομικο-πολιτική πρωτοβουλία για την αλληλεπίδραση και τις αρμονικές σχέσεις των χωρών-μελών, όπως και για την εξασφάλιση ειρήνης, ευημερίας και την ενθάρρυνση σχέσεων φιλίας και καλής γειτονίας ανάμεσα στις χώρες που βρίσκονται στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου. Η έδρα του οργανισμού και η Γραμματεία του βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη. Με την ένταξη της Σερβίας το 2004, ο οργανισμός έγινε 12μελής.

Η Γ.Γ.Ε.Τ. συμμετέχει στην Ομάδα Εργασίας (WG) για την Έρευνα και την Τεχνολογία, στην οποία γίνεται κυρίως αλληλο-ενημέρωση για τον τομέα αυτό.

European Research Area Networks (ERANETS)

Τα ERANETS (European Research Area Networks) αποτελούν εθελοντικά Δίκτυα συνεργαζομένων Κρατών-Μελών[1] της Ευρωπαϊκής Ένωσης (καθώς και ερευνητικών ή/και πανεπιστημιακών φορέων τους και φορέων του ιδιωτικού τομέα με ερευνητική δραστηριότητα) σε σχήματα μεταβλητής γεωμετρίας, προκειμένου να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν από κοινού ερευνητικές δράσεις αμοιβαίου ενδιαφέροντος με θεματική ή/και γεωγραφική εστίαση.

Α. Μηχανισμός Υλοποίησης

Μέσω των ERANETS, τα συμμετέχοντα Κράτη-Μέλη χρηματοδοτούν τις δαπάνες υλοποίησης των ερευνητικών έργων που αποφασίζουν να επιλέξουν προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο των κοινών δράσεων, ενώ προβλέπεται και συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εν προκειμένω το HORIZON 2020, με μια προσαύξηση  της τάξης του 30% (topping up) της συνολικής δημόσιας δαπάνης που καταβάλλεται από τα Κράτη-Μέλη. Η προσαύξηση αυτή δεν ισχύει στις περιπτώσεις Κρατών-Μελών, τα οποία χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία, όπως η Ελλάδα.

Η χρηματοδότηση εκ μέρους των Κρατών-Μελών γίνεται μέσα από τη δημιουργία ενός Κοινού Ταμείου ανά ERANET, το οποίο μπορεί να είναι πραγματικό ή εικονικό (real or virtual common pot). Στην περίπτωση του εικονικού ταμείου, τα Κράτη-Μέλη δεν μεταφέρουν εθνικά κονδύλια στο Κοινό Ταμείο, αλλά αναλαμβάνουν να χρηματοδοτήσουν τους συμμετέχοντες στα έργα εταίρους της επικράτειάς τους, σύμφωνα με προκαθορισμένο για το σκοπό αυτό ποσό. Η Ελλάδα συμμετέχει σε ERANETS που λειτουργούν μέσω εικονικού κοινού ταμείου και διαθέτει κονδύλια του ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) για την υποστήριξη των ελληνικών οργανισμών (ερευνητικών/πανεπιστημιακών φορέων ή επιχειρήσεων) που συμμετέχουν στα εγκεκριμένα έργα.

Η συμμετοχή των Κρατών-Μελών στα ERANETS και στις προκηρύξεις στις οποίες καταλήγουν, επικυρώνεται μέσω της υπογραφής σχετικής Συμφωνίας δικτύωσης (MoU και document for government of the call and evaluation procedure). Τα Κράτη-Μέλη, στην ανωτέρω Συμφωνία δικτύωσης, ορίζουν τους βασικούς κανόνες υλοποίησης των έργων, τις θεματικές προτεραιότητες της προκήρυξης , καθώς και το ύψος του ποσού με το οποίο θα συμμετέχουν σε αυτήν. Το κάθε Κράτος-Μέλος ορίζει επίσης στην Συμφωνία δικτύωσης τους επιμέρους κανόνες που θα ισχύσουν για τους φορείς της επικράτειάς του, όπως π.χ. το ύψος ενίσχυσης, τα όργανα πιστοποίησης των δαπανών, καθώς και όποια άλλη ιδιαιτερότητα ισχύει στο συγκεκριμένο κράτος.

Β. Διαδικασία προκήρυξης, έγκρισης και χρηματοδότησης  των έργων ERANETS

Όπως προαναφέρθηκε, στόχος είναι η ανά ERANET υιοθέτηση από τα συμμετέχοντα Κράτη-Μέλη κοινών διαδικασιών για τον σχεδιασμό και υλοποίηση των κοινών ερευνητικών δράσεων και προκηρύξεων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα Κράτη -Μέλη συμφωνούν να αναθέσουν την οργάνωση των κοινών προκηρύξεων, καθώς και εν γένει την διαχείριση των δράσεων, σε έναν Οργανισμό μιας από τις  συμμετέχουσες στο Δίκτυο χώρας, ο οποίος αποτελεί την Κεντρική Κοινή Γραμματεία της προκήρυξης.

Η ανακοίνωση και διάχυση της προκήρυξης γίνεται τόσο στο επίπεδο της Κοινής Γραμματείας, όσο και στο επίπεδο των επί μέρους Κρατών-Μελών, ενώ σε Παράρτημα της προκήρυξης δημοσιεύονται οι ειδικότεροι όροι συμμετοχής που ισχύουν σε κάθε Κράτος-Μέλος.

Οι προτάσεις υποβάλλονται στην Κοινή Γραμματεία της προκήρυξης. Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο από Διεθνή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία επιλέγεται με ευθύνη της Κοινής Γραμματείας της Προκήρυξης του κάθε  Δικτύου. Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελούν ανεξάρτητοι διεθνούς κύρους επιστήμονες. Με βάση τη βαθμολόγηση των προτάσεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει πίνακα ιεράρχησής τους και προτείνει την χρηματοδότησή τους στα Κράτη-Μέλη, εφόσον η βαθμολογία τους είναι ανώτερη από ένα  προκαθορισμένο όριο.

Η επιλογή γίνεται μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού που διατίθεται από το κάθε Κράτος-Μέλος, αλλά και σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας που ισχύουν στο Κράτος αυτό.

Σχετικοί σύνδεσμοι:


[1]Συμπεριλαμβάνονται και τα Συνδεδεμένα με το Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα Κράτη, ενώ στα Δίκτυα μπορούν να συμμετέχουν και τρίτες χώρες

 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0