Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Ανακοίνωση πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δράσης ERA-PerMed "Personalized Medicine: Multidisciplinary Research towards Implementation"

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
Άλλες ευρωπαϊκές δράσεις
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Προϋπολογισμός (€):
Έναρξη Ισχύος:
17/1/2019
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
7/3/2019
Ημερομηνία καταχώρησης:
17/1/2019

Στις 9  Ιανουαρίου 2019 ανακοινώθηκε κοινή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων στο πλαίσιο της δράσης ERA-PerMed μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στην προκήρυξη: Αυστρία, Βέλγιο, Καναδάς, Κροατία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Ισπανία, Σουηδία , Τουρκία και Αίγυπτος.

Οι θεματικές περιοχές της προκήρυξης, όπως έχουν αποφασισθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη, είναι οι ακόλουθοι:

Research area 1”Translating Basic to Clinical Research and Beyond”

  • Module 1A: Pre-clinical Research
  • Module 1B: Clinical Research

Research area 2 “Integrating Big Data and ICT Solutions”

  • Module 2A: Data and ICT-Enabling Technology
  • Module 2B: Data and ICT-Towards Application in Health Care

Research area 3”Research towards Responsible Implementation in Health Care”

  • Module 3A: Optimising Health Care System
  • Module 3B: Ethical, Legal and Social Aspects ( Σημειώνεται ότι η Ελλάδα δε συμμετέχει στην 3Β θεματική περιοχή)

Κάθε πρόταση θα πρέπει να απευθύνεται τουλάχιστον στην ενότητα 3A της Θεματικής Περιοχής (Research Area) 3 και τουλάχιστον σε μία ενότητα των Θεματικών Περιοχών (Research Areas) 1 ή 2.

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας, δημιουργώντας στενούς δεσμούς μεταξύ της βασικής βιοϊατρικής έρευνας, της κλινικής έρευνας, της βιοπληροφορικής, της επιδημιολογίας, της κοινωνικοοικονομικής έρευνας, καθώς και της έρευνας σχετικά με την ενσωμάτωση της εξατομικευμένης ιατρικής στην κλινική πρακτική και τις ηθικές, νομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Ο πρωταρχικός στόχος είναι η βελτίωση της διαχείρισης της νόσου, με καλύτερη στρωματοποίηση των ασθενών, διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα και πρόληψη ασθενειών

Βασικοί στόχοι της  πρόσκλησης είναι:

  • Η υποστήριξη μεταγραφικών ερευνητικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της εξατομικευμένης ιατρικής
  • Η ενθάρρυνση και η διευκόλυνση διεπιστημονικών συνεργασιών για την εφαρμογή της εξατομικευμένης ιατρικής, συνδυάζοντας προ-κλινική και κλινική έρευνα με συστατικά βιο-πληροφορικής και έρευνα σε σχετικές ηθικές, νομικές και κοινωνικές πτυχές και/ή έρευνα στη βελτιστοποίηση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης.
  • Η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας (ερευνητικές ομάδες από πανεπιστήμια, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς), της έρευνας κλινικής/δημόσιας υγείας (ερευνητικές ομάδες από νοσοκομεία/δημόσια υγεία, δομές περίθαλψης και άλλους υγειονομικούς φορείς), εταίρους ιδιωτικού τομέα πχ ΜΜΕ (μικρομεσαίες επιχειρήσεις).

Τα έργα που θα εγκριθούν θα είναι διάρκειας έως 36 μηνών.

Η καταληκτική  ημερομηνία για την αρχική υποβολή των προτάσεων (pre-proposal phase) είναι η 7η Mαρτίου 2019 (17.00 CET).

Η καταληκτική   ημερομηνία για  την τελική υποβολή των προτάσεων (full proposal phase) είναι η 17η Ιουνίου 2019 (17.00 CET).

O συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για την τρέχουσα πρόσκληση ανέρχεται περίπου στα 30 εκατ. ευρώ.

Την χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών, των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν καταρχήν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα παράσχει, σε επόμενο στάδιο μετά από εθνική προκήρυξη, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του ΥΠ.ΕΠ.Θ. μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (Ε.Π.Αν.Ε.Κ.) για την περίοδο 2014-2020. Η χρηματοδοτική συμμετοχή της Γ.Γ.Ε.Τ. στην παρούσα  Πρόσκληση θα ανέλθει σε 1.200.000,00 €.

Το ποσό  του 1.200.000,00 €  της ελληνικής συμμετοχής θα κατανεμηθεί στους δικαιούχους μέχρι το ανώτερο ποσό των 200.000,00 € - ανά πρόταση με Έλληνα εταίρο και μέχρι 250.000,00 € - ανά πρόταση με Έλληνα συντονιστή,  σύμφωνα με τους όρους  της εθνικής Δράσης, όπως θα περιγράφονται στο σχετικό Παράρτημα  των Οδηγιών προς τους υποψήφιους της κοινής Πρόσκλησης.

Πληροφορίες για τη δράση, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και λεπτομερείς οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων, το πεδίο εφαρμογής, τους τομείς προτεραιότητας, τις προθεσμίες, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και άλλες χρήσιμες πληροφορίες δίνονται στην ιστοσελίδα (www.erapermed.eu).

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης είναι υποχρεωτική στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ptoutline.eu/app/erapermed2019.

Μέσω της ίδιας πλατφόρμας παρέχεται η δυνατότητα εύρεσης ευρωπαίων εταίρων επιλέγοντας τον υπερσύνδεσμο: https://partnering.pt-dlr.de/ICPerMed.

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0