Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

1ο σχέδιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Έρευνας & Καινοτομίας για την περίοδο 2014-2020 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Περιγραφή

Το παρόν κείμενο αποτελεί προσπάθεια μιας πρώτης προσέγγισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την Έρευνα και Καινοτομία (ΕΣΠΕΚ), όπως αυτό ορίζεται στο υπό διαμόρφωση νέο θεσμικό πλαίσιο για την Έρευνα. Οι προβλέψεις του θεσμικού πλαισίου για το ΕΣΠΕΚ παρατίθενται σε παράρτημα στο τέλος του παρόντος.

Στόχος της παρούσας έκδοσης είναι η αποτύπωση με δομημένο τρόπο του διαθέσιμου υλικού, προερχόμενου κυρίως από βιβλιογραφική έρευνα, που θα τροφοδοτήσει διαδοχικούς κύκλους διαβουλεύσεων εντός και εκτός της Υπηρεσίας. Οι βασικές αρχές της μεθοδολογίας σχεδιασμού του ΕΣΠΕΚ παρατίθενται επίσης σε Παράρτημα.

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0