Μενού Επιλογών

Αξιοποίηση δεδομένων ΓΓΕΤ από τις Περιφερειακές αρχές-ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της συνεργασίας για τον σχεδιασμό της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας (στρατηγική RIS3), η ΓΓΕΤ απέστειλε στις 24/7/2013 επιστολή προς όλες τις Περιφέρειες και Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές της χώρας με την οποία εξέφραζε την πρόθεσή της να παράσχει πρόσβαση στα δεδομένα που περιέχονται στο web-based Πληροφοριακό Σύστημα που διαθέτει και αφορούν δράσεις Έρευνας & Καινοτομίας που υλοποιούνται σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, υπό την ευθύνη της ΓΓΕΤ.

Με τον τρόπο αυτό οι Περιφερειακές αρχές θα μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τους συμμετέχοντες φορείς, ιδιωτικούς και δημόσιους, που πραγματοποιούν Έρευνα στην Περιφέρειά τους καθώς και σε άλλες Περιφέρειες, τα προγράμματα στα οποία αυτοί συμμετέχουν, οικονομικά στοιχεία που αφορούν την Δημόσια Δαπάνη των έργων και της εξέλιξής τους, συγκεντρωτικά στοιχεία για τις Περιφέρειες, ποσοστό συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στις δράσεις Έρευνας, ερευνητικούς τομείς στους οποίους οι Περιφέρειες παρουσιάζουν συγκριτικό πλεονέκτημα και άλλες χρήσιμες πληροφορίες σε επίπεδο Περιφέρειας, Νομού και Δημοτικού Διαμερίσματος. 

 

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0