Μενού Επιλογών

Ενεργές προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων φορέων

Πίνακας για την παρουσίαση των προκηρύξεων. Ο πίνακας περιέχει τις στήλες: Αύξων αριθμός, Ημερομηνία,Τίτλος.Περιέχει 6 εγγραφές ταξινομημένες ανά ημερομηνία.
Ημερομηνία έναρξης Τίτλος
14/12/2018 Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Microglia-driven pathology and altered surveillance in demyelination» με κωδικό 1156
13/12/2018 Επαναπροκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)
03/12/2018 Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητού Β βαθμίδας για το ΙΗΔΛ/ΙΤΕ
20/11/2018 Προκήρυξη πλήρωσης τριών (3) θέσεων Ερευνητικού Προσωπικού για το ΕΚΚΕ
16/11/2018 Πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Β' Βαθμίδας, για την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)
07/05/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ 62ΨΑ46ΨΧ6Τ-ΧΘΘ

Εγγραφές: 1-6

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0