Μενού Επιλογών

Ενεργές προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων

Πίνακας για την παρουσίαση των προκηρύξεων. Ο πίνακας περιέχει τις στήλες: Αύξων αριθμός, Ημερομηνία,Τίτλος.Περιέχει 5 εγγραφές ταξινομημένες ανά ημερομηνία.
Ημερομηνία έναρξης Τίτλος
15/10/2021 Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Mechanisms of synaptic dysfunction in human induced pluripotent stem cell-based 2D- and 3D-models of familial Parkinson’s disease» και κωδικό 899, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
15/10/2021 Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Η ηπατιδίνη, κεντρικός ρυθμιστής της ομοιοστασίας του σιδήρου, ως βιοδείκτης διάγνωσης και μέσο εξατομικευμένης θεραπείας» και Κωδικό MIS 5032783, στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
07/10/2021 Προκηρύξεις (2) θέσεων Ερευνητών Γ' βαθμίδας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
07/09/2021 Προκήρυξη μιας ( 1) θέσης Ερευνητή/τριας Β βαθμίδας (Κύριου/ιας Ερευνητή / τριας) με γνωστικό αντικείμενο "Θεωρητική Φυσικοχημεία ή/και Θεωρητική Επιστήμη Υλικών" στο Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ)
23/08/2021 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)

Εγγραφές: 1-5

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0