Μενού Επιλογών

Αρχείο προκηρύξεων πλήρωσης θέσεων φορέων

Πίνακας για την παρουσίαση των προκηρύξεων. Ο πίνακας περιέχει τις στήλες: Αύξων αριθμός, Ημερομηνία,Τίτλος.Περιέχει 171 εγγραφές ταξινομημένες ανά ημερομηνία.
Ημερομηνία έναρξης Τίτλος
26/03/2019 Επαναπροκήρυξη θέσης Τεχνικού Πληροφορικής στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
13/03/2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης υποτροφίας στο Ε.Ι.Π
01/03/2019 Πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Microglia-driven pathology and altered surveillance in demyelination» με κωδικό 1156
25/02/2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών»
04/02/2019 Χορήγηση υποτροφίας δύο (2) Διδακτορικών Υποτρόφων απο το ΕΛΚΕΘΕ
28/01/2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία θέση έκτακτου προσωπικού του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ – Πρόγραμμα ΕΛΙΔΕΚ 677. Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 17 Φεβρουαρίου 2019
28/01/2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία θέση έκτακτου προσωπικού του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ – Πρόγραμμα ΑΚΕΣΩ 5032790. Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 13 Φεβρουαρίου 2019
22/01/2019 Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ
22/01/2019 Πλήρωση 1 θέσης Τεχνικού Πληροφορικής στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
21/01/2019 Προκήρυξη θέσης Ερευνητή Γ’ Βαθμίδας για το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ)

Εγγραφές: |1-10|                 

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0