Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Αρχείο προκηρύξεων πλήρωσης θέσεων φορέων

Πίνακας για την παρουσίαση των προκηρύξεων. Ο πίνακας περιέχει τις στήλες: Αύξων αριθμός, Ημερομηνία,Τίτλος.Περιέχει 290 εγγραφές ταξινομημένες ανά ημερομηνία.
Ημερομηνία έναρξης Τίτλος
07/12/2021 Πρόσκληση για την πλήρωση μίας (1) θέσης μεταδιδάκτορα για Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, στο πλαίσιο της "1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για μέλη ΔΕΠ και Eρευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας"
06/12/2021 Πρόσκληση πλήρωσης μίας (1) θέσης υποψηφίου διδάκτορα για το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
02/12/2021 Προκήρυξη (1) θέσης ΠΕ/ ΤΕ Διοικητικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης για τη στελέχωση του Γραφείου Ανθρωπίνων Πόρων για το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
22/11/2021 Προκήρυξη μίας (1) θέσης τεχνικού εργαστηρίου για το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
16/11/2021 Προκήρυξη μίας (1) θέσης Βιολόγου ή Χημικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
05/11/2021 Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ
27/10/2021 Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Βιοϊατρική Μηχανική», για το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του ΙΤΕ
15/10/2021 Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Mechanisms of synaptic dysfunction in human induced pluripotent stem cell-based 2D- and 3D-models of familial Parkinson’s disease» και κωδικό 899, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
15/10/2021 Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Η ηπατιδίνη, κεντρικός ρυθμιστής της ομοιοστασίας του σιδήρου, ως βιοδείκτης διάγνωσης και μέσο εξατομικευμένης θεραπείας» και Κωδικό MIS 5032783, στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
07/10/2021 Προκηρύξεις (2) θέσεων Ερευνητών Γ' βαθμίδας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Εγγραφές: |1-10|                            

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0