Μενού Επιλογών

Αρχείο προκηρύξεων πλήρωσης θέσεων φορέων

Πίνακας για την παρουσίαση των προκηρύξεων. Ο πίνακας περιέχει τις στήλες: Αύξων αριθμός, Ημερομηνία,Τίτλος.Περιέχει 153 εγγραφές ταξινομημένες ανά ημερομηνία.
Ημερομηνία έναρξης Τίτλος
29/11/2018 Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού για το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
29/11/2018 Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Microglia-driven pathology and altered surveillance in demyelination» με κωδικό 1156
22/11/2018 Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού για το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
09/11/2018 Πλήρωση τριών (3) θέσεων Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων Γ' Βαθμίδας για την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)
31/10/2018 Προκήρυξη μιας (1) Θέσης Ερευνητή Γ Βαθμίδας στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ
25/10/2018 Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητού Γ Βαθμίδας του ΕΚΕΤΑ/ΙΝΕΒ, με γνωστικό αντικείμενο: "Μεταβολομική και Βιοχημεία συστημάτων"
25/10/2018 Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητού Β ή Γ Βαθμίδας του ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ, με γνωστικό αντικείμενο: "Γεωργία Ακριβείας"
25/10/2018 Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητού Γ Βαθμίδας του ΕΚΕΤΑ/ΙΝΕΒ, με γνωστικό αντικείμενο: "Βιοπληροφορική με έμφαση στην ανάλυση βιοδεδομένων μεγάλης κλίμακας"
25/10/2018 Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητού Β Βαθμίδας του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, με γνωστικό αντικείμενο: "Περιβαλλοντικές και Ενεργειακές Τεχνολογίες, Διεργασίες και Υλικά"
25/10/2018 Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητού Β ή Γ Βαθμίδας του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ, με γνωστικό αντικείμενο: "Αντίληψη και διαχείριση κινδύνων και επιπτώσεων ανθρωπίνων παραγόντων στις μεταφορές"

Εγγραφές: |1-10|               

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0