Μενού Επιλογών

Προκήρυξη μιας ( 1) θέσης Ερευνητή/τριας Β βαθμίδας (Κύριου/ιας Ερευνητή / τριας) με γνωστικό αντικείμενο "Θεωρητική Φυσικοχημεία ή/και Θεωρητική Επιστήμη Υλικών" στο Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ)

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Φορέων
Φορέας:
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ε.Ι.Ε.
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Έναρξη Ισχύος:
7/9/2021
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
8/11/2021
Ημερομηνία καταχώρησης:
7/9/2021
Προκήρυξη μιας ( 1) θέσης Ερευνητή/τριας Β' βαθμίδας (Κύριου/ιας Ερευνητή / τριας) με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Φυσικοχημεία ή/και Θεωρητική Επιστήμη Υλικών» στο Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ)(Κωδικός θέσης: ΙΘΦΧ/ΕΡΕ/01-2021).
ΑΔΑ: ΨΒ0Σ469ΗΕΠ-7ΧΚ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων : 08.11.2021

 

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0