Μενού Επιλογών

Ενεργές προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων

Πίνακας για την παρουσίαση των προκηρύξεων. Ο πίνακας περιέχει τις στήλες: Αύξων αριθμός, Ημερομηνία,Τίτλος.Περιέχει 5 εγγραφές ταξινομημένες ανά ημερομηνία.
Ημερομηνία έναρξης Τίτλος
07/09/2021 Προκήρυξη μιας ( 1) θέσης Ερευνητή/τριας Β βαθμίδας (Κύριου/ιας Ερευνητή / τριας) με γνωστικό αντικείμενο "Θεωρητική Φυσικοχημεία ή/και Θεωρητική Επιστήμη Υλικών" στο Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ)
23/08/2021 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
05/08/2021 Προκηρύξεις (4) θέσεων Ερευνητών Γ' βαθμίδας (Εντεταλμένοι/ες Ερευνητές/τριες) για το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
26/07/2021 Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Β' βαθμίδας στο ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ με γνωστικό αντικείμενο: «Προηγμένες τεχνικές μελέτης και βελτίωσης περιβαλλοντικών συστημάτων»
22/07/2021 Προκήρυξη δύο (2) θέσεων μεταδιδακτόρων που θα απασχοληθούν στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ. μέσω σύναψης σύμβασης έργου

Εγγραφές: 1-5

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0