Μενού Επιλογών

Ενεργές προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων φορέων

Πίνακας για την παρουσίαση των προκηρύξεων. Ο πίνακας περιέχει τις στήλες: Αύξων αριθμός, Ημερομηνία,Τίτλος.Περιέχει 10 εγγραφές ταξινομημένες ανά ημερομηνία.
Ημερομηνία έναρξης Τίτλος
19/06/2018 Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητού Γ Βαθμίδας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, στο πεδίο της Βιοπληροφορικής και Υπολογιστικής Βιολογίας με έμφαση στις εφαρμογές Γενομικής
19/06/2018 Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητού Γ Βαθμίδας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, στο Τμήμα Νευροβιολογίας, με γνωστικό αντικείμενο "Ανάπτυξη μοντέλων νευροεκφυλιστικών νόσων σε βλαστικά κύτταρα"
18/06/2018 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.)
15/06/2018 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ερευνητών Β’ ή Γ’ βαθμίδας του ΙΝ.ΒΙ.Σ / Ε. Κ. «Αθηνά»
11/06/2018 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ερευνητή Γ βαθμιδας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου / Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»
11/06/2018 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ερευνητών Β ή Γ βαθμιδας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου / Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»
17/05/2018 Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή, Β' βαθμίδας του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας-Τμήμα Βιοϊατρικής Έρευνας (Ιωάννινα) (ΙΤΕ/ΙΜΒΒ-ΒΕ)
14/05/2018 Προκήρυξη του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του ΙΤΕ για μία (1) θέση Ερευνητού Γ βαθμίδας του ΙΗΔΛ/ΙΤΕ με γνωστικό αντικείμενο «Ατομική Μοριακή και Οπτική Φυσική»
07/05/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ 62ΨΑ46ΨΧ6Τ-ΧΘΘ
03/05/2018 Προκήρυξη μιας (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Γ' ΒΑΘΜΙΔΑΣ του ΙΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, με γνωστικό αντικείμενο: «Προηγμένες τεχνολογίες για εφαρμογές στη Βιοϊατρική Μηχανική: Πειραματικές ή/και υπολογιστικές προσεγγίσεις»

Εγγραφές: 1-10

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0