Μενού Επιλογών

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Mechanisms of synaptic dysfunction in human induced pluripotent stem cell-based 2D- and 3D-models of familial Parkinson’s disease» και κωδικό 899, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Φορέων
Φορέας:
Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ / Ε.Ι.Π.
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Έναρξη Ισχύος:
15/10/2021
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
30/10/2021
Ημερομηνία καταχώρησης:
15/10/2021
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προκηρύσσει την πλήρωση  μίας  (1)  θέσης  έκτακτου  προσωπικού  στο  πλαίσιο  της  Πράξης  με  τίτλο «Mechanisms  of  synaptic  dysfunction  in  human  induced  pluripotent  stem  cell-based  2D-  and 3D-models of familial Parkinson’s disease» και κωδικό 899, στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ.
 
Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  υποβάλουν  τις  αιτήσεις  τους  και  όλα  τα  απαραίτητα δικαιολογητικά  εντός  δεκαπέντε  (15)  ημερολογιακών  ημερών  από  τη  δημοσίευση  της  παρούσας πρόσκλησης,  δηλαδή  το  αργότερο μέχρι και την 30η  Οκτωβρίου 2021,  μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: prosopiko@pasteur.gr 
Πηγή : εδώ
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0