Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Mechanisms of synaptic dysfunction in human induced pluripotent stem cellbased 2D- and 3D-models of familial Parkinson’s disease»

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Φορέων
Φορέας:
Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ / Ε.Ι.Π.
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
915
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Έναρξη Ισχύος:
28/1/2020
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
21/2/2020
Ημερομηνία καταχώρησης:
28/1/2020
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Mechanisms of synaptic dysfunction in human
induced pluripotent stem cell-based 2D- and 3D-models of familial Parkinson’s disease» με
κωδικό 899, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ» το Ελληνικό
Ινστιτούτο Παστέρ προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το
ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται
στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.
ΘΕΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού
που θα απασχοληθεί στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας
ορισμένου χρόνου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη.
Αναλυτική περιγραφή της θέσης με τον αντίστοιχο κωδικό κάθε θέσης παρατίθεται στον
Πίνακα του Παραρτήματος.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το αντικείμενο του έργου του έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της
παρούσας Πρόσκλησης παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος για τη θέση.
Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου της θέσης, καθώς και τα παραδοτέα που
σχετίζονται με αυτή, θα αποτυπωθούν στη σύμβαση που θα συναφθεί ανάμεσα στο Ελληνικό
Ινστιτούτο Παστέρ και στο επιλεγέν προσωπικό.
Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος των παραδοτέων του έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση
παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Υπεύθυνο της Πράξης.
ΑΜΟΙΒΕΣ
Η συνολική αμοιβή του έκτακτου προσωπικού θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα
στη σχετική νομοθεσία και θα είναι ανάλογη των προσόντων του επιλεγέντος υποψηφίου και της
διάρκειας απασχόλησής του και μέχρι του ύψους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της συμβάσεως που θα συναφθεί ανάμεσα στο Ελληνικό
Ινστιτούτο Παστέρ και στο επιλεγέν προσωπικό παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος για τη
θέση της παρούσας πρόσκλησης.
Η σύμβαση δύνανται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση
του Δ.Σ. του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο,
χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.
 
Παράταση προθεσμίας υποβολής: 21 Φεβρουαρίου 2020

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0