Μενού Επιλογών

Προκήρυξη για θέση Ερευνητή Β στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, με γνωστικό αντικείμενο "Μοριακή Ιολογία – μελέτη των μηχανισμών λοίμωξης και ανοσιακής απόκρισης"

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Φορέων
Φορέας:
Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ / Ε.Ι.Π.
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Έναρξη Ισχύος:
11/6/2021
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
11/7/2021
Ημερομηνία καταχώρησης:
11/6/2021

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προκηρύσσει μία (1) θέση Ερευνητού Β΄ Βαθμίδας, στο Τμήμα Μικροβιολογίας, με γνωστικό αντικείμενο: “ Μοριακή Ιολογία – μελέτη των μηχανισμών λοίμωξης και ανοσιακής απόκρισης”.


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/μενες να υποβάλουν την αίτηση της υποψηφιότητας τους και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στην διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr .


Η καταληκτική ημερομηνία λήξης παραλαβής των υποψηφιοτήτων είναι η 11η Ιουλίου 2021.

Η μη υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών με τον ανωτέρω τρόπο και εντός της ανωτέρω ημερομηνίας συνιστά λόγο απαράδεκτου της αίτησης.

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0