Μενού Επιλογών

Προκηρύξεις (4) θέσεων Ερευνητών Γ' βαθμίδας (Εντεταλμένοι/ες Ερευνητές/τριες) για το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Φορέων
Φορέας:
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ε.Ι.Ε.
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Έναρξη Ισχύος:
5/8/2021
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
4/10/2021
Ημερομηνία καταχώρησης:
5/8/2021

1.         Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ'  βαθμίδας (Εντεταλμένου/ης Ερευνητή / τριας) με γνωστικό αντικείμενο «Κρυογονική ηλεκτρονική μικροσκοπία (cryo-EM) με έμφαση στην μελέτη πρωτεϊνών, των αλληλεπιδράσεών τους και υποκυτταρικών σωματιδίων» στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ)  (Κωδικός θέσης: ΙΧΒ/ΕΡΕ/03-2021) ΑΔΑ: 6547469ΗΕΠ-ΚΘ6

2.            Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ'  βαθμίδας (Εντεταλμένου/ης Ερευνητή / τριας)  με γνωστικό αντικείμενο «Βιοπληροφορική με έμφαση στην ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών και εργαλείων» στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΙΧΒ/ΕΡΕ/04-2021) ΑΔΑ: 6Θ3Ω469ΗΕΠ-ΘΕ9

3.            Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ'  βαθμίδας (Εντεταλμένου/ης Ερευνητή / τριας) με γνωστικό αντικείμενο «Κλινικές εφαρμογές –ομικών τεχνολογιών στη πρόγνωση ασθενειών και στην πρόβλεψη του θεραπευτικού αποτελέσματος» στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ)  (Κωδικός θέσης: ΙΧΒ/ΕΡΕ/05-2021) ΑΔΑ: ΨΝΑ7469ΗΕΠ-Ψ4Κ

4.            Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ'  βαθμίδας (Εντεταλμένου/ης Ερευνητή / τριας)  με γνωστικό αντικείμενο «Οργανική ή/και Φαρμακευτική Χημεία, με έμφαση στη σύνθεση στοχευμένων βιοδραστικών μορίων» στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΙΧΒ/ΕΡΕ/06-2021) ΑΔΑ: Ψ7ΨΜ469ΗΕΠ-Ν9Ζ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά υποψηφιότητα, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ), μέχρι  04.10.2021.

 

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0