Μενού Επιλογών

Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για το 2021

Ημερομηνία:
19/4/2021
Στόχος του Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι να τονίσει τον χαρακτήρα και τους σκοπούς του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. καθώς και να επικαιροποιήσει και να θέσει τις προτεραιότητες του Ιδρύματος για το τρέχον έτος αποτελώντας τον οδικό χάρτη διακυβέρνησης του Φορέα.
 
Το παρόν Επιχειρησιακό Σχέδιο αναθεωρεί σημεία του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2020 και δύναται να αναθεωρείται σε περίπτωση ουσιωδών αλλαγών στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν τα ισχύοντα κατά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος Επιχειρησιακού Σχεδίου.
 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0