Μενού Επιλογών

Έγκριση οριστικού Πίνακα Κατάταξης και Καταλόγου των προς χρηματοδότηση προτάσεων για την Επιστημονική Περιοχή Έρευνας «Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογικές Επιστήμες» στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτό

Αριθμός πρωτοκόλλου:
55273/Ι2/4.4.2018
Ημερομηνία δημοσίευσης:
4/4/2018
Ημερομηνία καταχώρησης:
4/4/2018
Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 55273/Ι2/4.4.2018 (ΑΔΑ:6OΡ14653ΠΣ-90Α) Απόφαση Έγκρισης οριστικού Πίνακα Κατάταξης και Καταλόγου των προς χρηματοδότηση προτάσεων για την Επιστημονική Περιοχή Έρευνας «Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογικές Επιστήμες» στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών.
 
Θα ακολουθήσει η ηλεκτρονική αποστολή εγκριτικής επιστολής προς τους Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες των οποίων οι προτάσεις εγκρίνονται προς χρηματοδότηση για την υποβολή στη ΓΓΕΤ των απαραίτητων δικαιολογητικών σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής της Δράσης.
 
Σε περίπτωση παραίτησης ή μη υποβολής όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών ή εάν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών ότι δεν πληρούνται κάποιες από τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με την προκήρυξη της Δράσης, η Υπηρεσία δύναται να καλέσει τον/την αμέσως επόμενο/η Υποψήφιο σύμφωνα με τον οριστικό Πίνακα Κατάταξης. 
 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0