Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Ερευνητικές Υποδομές

Γενικά |  | 


Περιγραφή

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΤ), ως αρμόδιος φορέας της Πολιτείας για θέματα πολιτικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, έχει ολοκληρώσει την χάραξη της Εθνικής Στρατηγικής για τις Ερευνητικές Υποδομές, και τη διαμόρφωση ενός Πολυετούς Χρηματοδοτικού Σχεδίου Ερευνητικών Υποδομών, το οποίο θα αναδεικνύει τις προτεραιότητες της χώρας για μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε μεγάλης κλίμακας Ερευνητικές Υποδομές. Η πρωτοβουλία αυτή βασίζεται στις διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές που ακολουθούνται στην πλειονότητα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ, παράλληλα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής και Πολυετούς Χρηματοδοτικού Σχεδίου Ερευνητικών Υποδομών αποτελεί προαπαιτούμενη συνθήκη (ex-ante conditionality) για τη χρηματοδότησή τους από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στην νέα προγραμματική περίοδο (2014-2020).

Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι έννοια των ερευνητικών υποδομών δεν περιορίζεται σε κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, αλλά περιλαμβάνει το ανθρώπινο δυναμικό, την τεχνογνωσία, την πληροφορία, την δικτύωση και όλα τα απαιτούμενα άυλα στοιχεία για την λειτουργία και πλήρη αξιοποίησή τους. Η ΓΓΕΚ σχεδίασε και υλοποιεί μια διαφανή και αξιόπιστη διαδικασία, βασισμένη σε Ευρωπαϊκά πρότυπα, για να καταγράψει τις ανάγκες της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας και του παραγωγικού τομέα σε Ερευνητικές Υποδομές, να προωθήσει τις απαιτούμενες συνέργιες και συνεργασίες, να αξιολογήσει και τελικά να εντοπίσει τις ολοκληρωμένες υποδομές εθνικής εμβέλειας και ανοιχτής πρόσβασης με στοιχεία εξωστρέφειας, βιωσιμότητας και υποστήριξης της καινοτομίας, οι οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν και να λειτουργήσουν κατά προτεραιότητα κατά τη νέα προγραμματική περίοδο αλλά και πέραν αυτής. 

Στον χώρο αυτό θα βρείτε το Πολυετές Χρηματοδοτικό Σχέδιο Ερευνητικών Υποδομών καθώς και τα κύρια ορόσημα για την διαμόρωσή του.

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0