Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Επιχειρηματική Ανακάλυψη

Γενικά | 


Περιγραφή

Για τους θεματικούς τομείς που έχουν αναδειχτεί ως τομείς προτεραιότητας, η ΓΓΕΚ προχωρεί στην περαιτέρω εξειδίκευσή τους μέσα από τη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης (entrepreneurial discovery), την εξεύρεση δηλαδή νέων επιχειρηματικών ευκαιριών για την αξιοποίηση της γνώσης και την  ενσωμάτωσή της σε αλυσίδες αξίας. Η επιχειρηματική ανακάλυψη είναι μια συμμετοχική, δυναμική διαδικασία εντοπισμού και προτεραιοποίησης κρίσιμων δραστηριοτήτων που συνδέουν την έρευνα και την καινοτομία με την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία, αξιοποιώντας τις ιδιαιτερότητες και δυνατότητες της χώρας αλλά και της κάθε περιφέρειάς της. Επιτυγχάνεται μέσω της δομημένης διαβούλευσης με όλους τους παράγοντες που συγκροτούν το οικοσύστημα καινοτομίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ενώ  πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάδειξη των τεχνολογικών προτεραιοτήτων έχουν οι επιχειρήσεις και οι παραγωγικοί φορείς γενικότερα.

Οι Πλατφόρμες καινοτομίας  αποτελούν τους βασικούς πυρήνες της διαβούλευσης,  συγκεντρώνοντας στελέχη επιχειρήσεων του τομέα,  ερευνητές από τα Πανεπιστήμια, τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, καθώς και εκπροσώπους από συναρμόδιες υπηρεσίες, Υπουργεία, Οργανισμούς και Περιφέρειες.  Η ΓΓΕΚ προχώρησε κατ’ αρχήν στην επανενεργοποίηση των 8 Πλατφορμών Καινοτομίας στους αντίστοιχους τομείς προτεραιότητας  της υφιστάμενης Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την  Έξυπνη Εξειδίκευση της περιόδου 2014-20.

Για κάθε Πλατφόρμα Καινοτομίας ορίσθηκε ολιγομελής Συμβουλευτική Ομάδα η οποία απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες με σημαντική δραστηριότητα στον τομέα, προερχόμενους τόσο από τον παραγωγικό όσο και από τον ερευνητικό χώρο. Στα μέλη της συμβουλευτικής ομάδας περιλαμβάνονται στελέχη δυναμικών επιχειρήσεων του τομέα, ερευνητές με σημαντική δραστηριότητα, εθνικοί εκπρόσωποι στις επιτροπές του Ορίζοντα 2020 και γενικότερα άτομα που έχουν  επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσφορά στην λειτουργία των πλατφορμών. Κύριο μέλημα των Συμβουλευτικών Ομάδων είναι η διαμόρφωση εισηγήσεων προς την  αντίστοιχη πλατφόρμα του συγκεκριμένου τομέα αρμοδιότητας της πλατφόρμας, με στόχο την ανάδειξη των προτεραιοτήτων  που  θα συμπεριληφθούν σε κατάλληλες  παρεμβάσεις με συγκεκριμένους  στόχους, δείκτες χρονοδιάγραμμα ,  μέσα εφαρμογής και προϋπολογισμό.

Για κάθε Πλατφόρμα ορίσθηκε Συντονιστής, στέλεχος της ΓΓΕΚ/ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, κάτοχος μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού διπλώματος με κατάλληλη ειδικότητα. Ο συντονιστής αναλαμβάνει τον συντονισμό, οργάνωση και λειτουργία της πλατφόρμας σε συνεργασία με την Συμβουλευτική Ομάδα του τομέα και την αρμόδια Διεύθυνση/ Τμήμα Σχεδιασμού & Προγραμματισμού της ΓΓΕΚ.

Η επιχειρηματική ανακάλυψη είναι μια διαδικασία δυναμική και εξελικτική, η οποία θα εφαρμοστεί σε όλη την διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2021-2027, όπως έγινε και κατά την περίοδο 2014-2020 κατά την οποία επιτεύχθηκε μεγάλη κινητοποίηση των ενδιαφερόμενων.

 

Περίοδος 2021-2027

Συνεχίζοντας τον γόνιμο διάλογο που ξεκίνησε από το 2013 και κατέληξε στη διαμόρφωση της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας 2014-20,  ακολουθώντας για άλλη μια φορά μια bottom-up προσέγγιση, η ΓΓΕΚ προχωρά στον σχεδιασμό της Εθνικής Στρατηγικής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΣΕΤΑΚ) για την περίοδο 2021-2027. Κατά την περίοδο αυτή οι κανονιστικές απαιτήσεις είναι αυξημένες και απαιτούν ευρύτερες συνεργασίες μεταξύ φορέων χάραξης πολιτικής και δημιουργία στοχευμένων δράσεων.

Στην σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία χρήσιμο υλικό για τις νέες απαιτήσεις σχεδιασμού και υλοποίησης που θα ισχύουν κατά την περίοδο 2021-2027.

 

Περίοδος 2014-2020

Κατά την περίοδο αυτή πραγματοποιήθηκαν τρεις (3) κύκλοι της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης με μεγάλη συμμετοχή εκπροσώπων της τετραπλής έλικας. Στην πρώτη περίοδο επιχειρηματικής ανακάλυψης που πραγματοποιήθηκε το 2013-15, τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων των πλατφορμών απετέλεσαν την πρώτη ύλη για μια μεγαλύτερη εστίαση και κατ’ αρχήν εξειδίκευση δραστηριοτήτων, οι οποίες αποτυπώνονται ως προτεραιότητες της Στρατηγικής 2014-2020. Εκτός από την εμβάθυνση σε κάθε τομέα, επιχειρήθηκε και η  ανάδειξη συνεργειών μεταξύ των τομέων, με στόχο να επιτευχθεί μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία από τις παρεμβάσεις.  Επίσης, εντοπίσθηκε και ένα σύνολο αναδυόμενων τομέων με σημαντική δυναμική και προοπτικές ανάπτυξης καινοτομιών και νέων ευκαιριών. Κατά την δεύτερη περίοδο επιχειρηματικής ανακάλυψης που ξεκίνησε στα τέλη του 2015, βελτιώθηκε η διαδικασία με την δημιουργία των συμβουλευτικών ομάδων για καθέναν από τους 8 τομείς προτεραιότητας.

Μετά την προκήρυξη της ενιαίας δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», την υποβολή πολλών προτάσεων -που δηλώνει το αυξημένο ενδιαφέρον για την δράση από την επιχειρηματική και ερευνητική κοινότητα- και την αξιολόγηση των προτάσεων, υλοποιήθηκε μια τρίτη περίοδος επιχειρηματικής ανακάλυψης με σκοπό την πιθανή αναμόρφωση των αρχικών προτεραιοτήτων, με βάση τα στοιχεία της υποβολής προτάσεων και της αξιολόγησης καθώς και τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις. Η τρίτη περίοδος επιχειρηματικής ανακάλυψης κορυφώθηκε με εκδήλωση που οργάνωσε η ΓΓΕΤ στις 30 Μαρτίου 2018 στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Αθηναΐς» με θέμα: «Ανοικτή Διαβούλευση για την Έξυπνη Εξειδίκευση», την οποία ακολούθησε και ηλεκτρονική διαβούλευση.  Τα αποτελέσματα των δυο τελευταίων διαδικασιών επιχειρηματικής ανακάλυψης της περιόδου 2014-20  προσδιόρισαν τις  θεματικές προτεραιότητες των δυο διαδοχικών κύκλων προκηρύξεων της δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ».

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0