Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση με τίτλο: "Εθνικό Δίκτυο για την Κλιματική Αλλαγή και τις επιπτώσεις της"

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Εθνικό σκέλος του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
ΣΑΕ 013
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
96028/13-06-2019
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Προϋπολογισμός (€):
3.100.000,00 €
Έναρξη Ισχύος:
13/6/2019
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
28/6/2019
Ημερομηνία καταχώρησης:
13/6/2019

Ανακοίνωση (01-07-2020) : 1ο Newsletter του Εθνικού Δικτύου για την Κλιματική Αλλαγή – CLIMPACT

______________________________________________________________________________________

Ανακοίνωση (03-03-2020): Εναρκτήρια συνάντηση της εμβληματικής δράσης «Εθνικό Δίκτυο για την Κλιματική Αλλαγή και τις επιπτώσεις της»

______________________________________________________________________________________

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση με τίτλο: «Εθνικό Δίκτυο για την Κλιματική Αλλαγή και τις επιπτώσεις της», η οποία εντάσσεται στο Υποέργο 3 του έργου “ Υποδομές Εθνικών Ερευνητικών Δικτύων στους τομείς της Ιατρικής Ακριβείας, των Κβαντικών Τεχνολογιών και της Κλιματικής Αλλαγής” με κωδ. αριθ. 2018ΣΕ01300001 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ.

Δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι εξής:
Η παρακάτω δικτύωση και αναφορά σε φορείς είναι ενδεικτική. Το Δίκτυο θα παραμένει ανοικτό σε νέα μέλη και θα προβλέπει την ένταξη και πρόσβαση επιπρόσθετων εταίρων, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους στόχους και τους σκοπούς του.

 • Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ΙΕΠΒΑ & ΙΑΑΔΕΤ (ΕΑΑ, Συντονισμός)
 • Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
 • Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας (ΚΕΦΑΚ)
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
 • Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
 • Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)
 • Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ‘’Δημόκριτος’’ (ΕΚΕΦΕ-Δ)
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης – ΕΠΕΧΗΔΙ, Μουσείο Φυσ. Ιστορίας (ΠΚ)
 • Πολυτεχνείο Κρήτης (ΠολΚ)
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ΠΑΙΓ)
 • Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ)
 • Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)
 • Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ (ΑΘΗΝΑ)
 • Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)


- Η διάρκεια υλοποίησης της Δράσης είναι δύο έτη

Προκειμένου να υλοποιηθεί η παραπάνω δράση καλούνται οι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι να υποβάλλουν Τεχνικά Δελτία σύμφωνα με το συνημμένο Τεχνικό Παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης. Τα Τεχνικά Δελτία υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Μεσογείων 14-18
Αθήνα, 115 10
Υπόψη: Β. Καλερίδη
Η υποβολή των Τεχνικών Δελτίων ξεκινά από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Απόφασης στον ιστότοπο της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr) και ολοκληρώνεται με την πάροδο 15 ημερών.
Οι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι θα ενημερωθούν και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την δημοσίευση της παρούσας Απόφασης.

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0