Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Αποτελέσματα Εξέτασης Ενστάσεων της Δράσης «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ»

Ημερομηνία δημοσίευσης:
30/9/2021
Ημερομηνία καταχώρησης:
30/9/2021

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η με αρ. πρωτ.  106351/30.09.2021 (ΑΔΑ: ΩΗ6546ΜΤΛΡ-ΗΜ6) Απόφαση με θέμα: Έγκριση των αποτελεσμάτων εξέτασης ενστάσεων της Δράσης «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ»

Η ένσταση του δικαιούχου της αίτησης χρηματοδότησης με κωδικό ΓΓ2CC-0142433, η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορούσε στο αποτέλεσμα του ελέγχου πληρότητας-επιλεξιμότητας και των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής, δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται.

Τονίζεται ότι η ανωτέρω Απόφαση αφορά σε οριστική απόρριψη και δεν υποβάλλονται ενστάσεις επί της εν λόγω Απόφασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν μέσω του ΠΣΚΕ την τεκμηρίωση για την απόρριψη της ένστασής τους.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

- της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (http://www.antagonistikotita.gr)

- του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)

- της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr)

Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την απόφαση μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση Kentr.I@gsrt.gr.

 

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0